Da det riktige var V-fall og Qmax Storm

– I dette prosjektet er det innlysende at vi har alt å vinne på å legge Qmax Storm midt i veien, og å etablere sentrumsgatene som mulige flomveier.

Det sa Dag Tobiassen, kvalitetsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune, da han deltok på Klimatilpasningsdagene i august 2017. Han var der for å fortelle om kommunens erfaringer med overvannshåndtering i Posebyen, basert på Qmax Storm fra Skjæveland. Vi intervjuet ham et halvt år senere. Da er han like fornøyd. Samtidig har han en anbefaling og ett forbehold.

Måtte fornyes

Først litt bakgrunnsinformasjon: Kristiansands by- og miljøutvalg vedtok en saneringsplan som blant annet beskriver at avløpsledningen i Kvadraturen skal separeres i spillvann og overvannsledninger. Den gamle fellesledningen er av så dårlig kvalitet at den må erstattes. Det er dårlig fall i området, og veiene ble tidligere etablert med takfall og opphøyde kryss. Det kan gi betydelige utfordringer ved større nedbørsmengder.

Trenger nye løsninger

Foredraget startet han med: «Det er lett å gro fast i gammel måte å tenke på. Nye løsninger kan være skumle, vi er alle litt konservative og kanskje kommuner spesielt.»

Dag Tobiassen, kvalitetsleder i ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

– Hvorfor sa du det?
– Fordi det er slik. Når du går for noe nytt, risikerer du en nedside etterpå. Derfor er det, på det personlige plan, veldig trygt å benytte de løsningene vi alltid har brukt. Men kommuner og samfunn er ikke tjent med det. Vi trenger nye løsninger og noen som våger å gå for de. Det gir best resultat på sikt, begrunner Dag Tobiassen.

Han tok initiativ til å etablere veiene i Posebyen med V-fall og Qmax Storm i midten.
Arbeidet ble iverksatt forsommeren 2017, innen foredraget august samme år hadde de montert 80 lengder Qmax Storm.

En innvending

– Du innleder foredraget ditt med å si at kommunene har en tendens til å være konservative, likevel valgte dere å legge Qmax Storm. Hva gjorde utslaget?

– Jeg har kjent til systemet en tid og ser alle fordelene. En innvending er at det mangler en god løsning hvis en i etterkant må lappe innpå strekket. Det er mulig å komme ut av det ved å tilpasse et rør og støpe rundt det. Det er ikke en elegant metode, men det er løsbart, og jeg vet at Skjæveland arbeider med å utvikle en god metode. Den ene ulempen er jeg villig til å ta, på bakgrunn av alle fordelene med Qmax Storm, understreker han.

I Kristiansand har de hatt opphøyde kryss, som et trafikksikringstiltak. Det kan skape store utfordringer ved styrtregn. Nå etableres gatene med V-profil, slik at vannet vil samles i midten og flomme til elven ved store nedbørshendelser.

Mer effektivt og penger spart

– Og hva er fordelene?
– Vi har hatt opphøyde gangfelt og kryss. Det kan bli en ren katastrofe når det styrtregner og det er vi ferdige med. Nå legger vi til rette for å få vannet vekk fra bygningene på sidene av veien. V-profilen gir plass til flomvannet, og plassert midt i veien drenerer Qmax Storm effektivt vekk nedbøren. Å unngå enkeltsluker med slukledninger, er også en stor gevinst. Det er masse penger spart bare på å få alt i en kum og å unngå alle sandfangene. Dessuten er det langt bedre å ha slukene i midten av veien, enn i ytterkanten, hvor de kan bli liggende under en snøfonn når det brøytes, svarer Tobiassen.

Her er for øvrig en lenke til foredraget han hold på Klimatilpasningsdagene. Der utdyper han fordeler og muligheter i detalj.

Befaring til pilotprosjekt

Prosjekteringen var nesten ferdig da Qmax Storm ble introdusert i forbindelse med Posebyen. Men med litt  godvilje hadde de prosjekterende tid på seg til å endre planene, og slik ble det. Dag Tobiassen fikk kjennskap til Qmax Storm i forbindelse med et besøk av Storm Aqua. For at administrasjonen og de utførende også skulle få innsikten og nødvendig trygghet, arrangerte Kristiansand kommune en befaring til Sandnes. Der besøkte de blant annet Hermod Teigen på Foss-Eikeland. Industrifeltet, med utfordrende grunn, er anlagt uten tilkobling til kommunal overvannsledning.

Arbeidet i Kristiansand utføres i kommunal regi, og holder høy kvalitet.

Flid i fundamentet

– Har du noen anbefalinger til andre som vurderer Qmax Storm?
– Ja, jeg har ett godt råd og følger du ikke dette, så får du problemer med monteringen: Bruk grøftelaser under installasjonen på fundamenter og rør, og anlegg fundamentet helt nøyaktig. Da får du smidig montasje og meget godt resultat, beskriver han bestemt.

– Guttene i grøfta understreket det underveis; jukser du på en centimeter eller to, så blir det feil. Vi vet jo fra før av at vi skal legge flid i fundamentet. Det har jeg stresset mange ganger, men her er det virkelig helt avgjørende. Og vår totalopplevelse er at det er veldig greit å håndtere og montere Qmax Storm, sier kvalitetslederen fornøyd.

Kvalitet er forutsetningen

Som kvalitetsleder i ingeniørvesenet har han ansvar for at planer blir teknisk riktige og godt gjennomførbare. Tobiassen er opptatt av å følge opp prosjektene og besøker anleggene så ofte som mulig. Han deltar også på byggemøter, spesielt oppstartsmøte prøver han så langt det er mulig å delta på.

– For meg er oppstartsmøtene en god arena for å snakke kvalitet. Da legger jeg vekt på detaljene som er viktige for at vi skal få anlegg som er så gode at vi kan forvente 100 – 150 års levetid. Dette er hårete mål, og har vi ikke med oss kunnskapen og de riktige holdningene, mangler vi det nødvendige utgangspunktet. Derfor er jeg mye ute. Jeg ser hvordan ting blir utført, diskuterer innspill og nye faglige løsninger. Jeg skal være støttespiller og hjelper, ikke politi. Dette gir meg faktabasert kunnskap som ligger til grunn for at vi i neste omgang kan gjøre endringer og forbedringer, understreker kvalitetslederen, som går god for Qmax Storm.

– Det er langt bedre å ha nedløpet midt i veien, enn som sluker på sidene hvor de kan bli liggende under en snøfonn ved brøyting, mener kvalitetslederen. Veien skal få ytterligere ett lag asfalt. I den forbindelse skal nedløpsristene løftes til korrekt høyde.