Effektiviserte infiltrasjonsmålinger

«Det er vår konklusjon at det undersøkte området vil egne seg godt for lokal håndtering av overvann ved hjelp av infiltrasjon. Vi mener det kan være mulig å infiltrere det meste av overvannet lokalt på tiltaksområdet med intet eller begrenset utslipp til offentlig nett.»

Sitatet er hentet fra en rapport utarbeidet av Storm Aqua i forbindelse med et kommende boligprosjekt på Folkvord i Sandnes.

Stolt Bolig forbereder utbygging av 32 dekar tidligere jordbruksareal. Dette ligger på et høydedrag, hvor grunnen består av morene. Sweco Dimensjon har fått oppdraget med å utarbeide de tekniske planene. Sandnes kommune stiller strenge krav til overvannshåndteringen fra tiltaksområder. Førstevalget er å infiltrere nedbøren til grunnen. Sweco Dimensjon engasjerte Storm Aqua til å foreta infiltrasjonsmålinger og dokumentere resultatene, og anbefalingene ble som referert innledningsvis.

Her er faktaark om infiltrasjonstesting som Storm Aqua tilbyr.

Grundig og effektivt

– Når vi gjennomfører denne type oppdrag starter vi med å grave ned til kommende traubunn, der overvannet skal infiltreres, forteller Per Møller-Pedersen.
Han er daglig leder i Storm Aqua.
– Infiltrasjonsmålingene gjennomfører vi med et såkalt infiltrometer,  som er utviklet av det tidligere Bioforsk, nå NIBIO. Vi graver en grop på ca. 25x25x30 cm, hvor vi plasserer en svamp som støtter veggene i gropen. Grunnen bløtes i minimum 30 minutter slik at den blir mettet med vann. Deretter foretar vi selve infiltrasjonsmålingen, beskriver han.

Fra infiltrasjonstestingen på Folkvord.

Støtte til prosjekteringen

For å få representative resultat ble det gjennomført fire infiltrasjonsmålinger i feltet på Folkvord. I dette tilfellet grov gravemaskin ned til ca. 2 meters dybde på hvert målepunkt.

Storm Aqua har videreutviklet utstyret og effektivisert selve målingene.

Arbeidet på Folkvord ble utført av Per Møller Pedersen og Geir Lillebø. De fraktet med seg blant annet 1000 liter vann, og har utviklet en metode hvor de kan arbeide med to målepunkter samtidig.

Resultatene av infiltrasjonstestene Storm Aqua utfører blir oppsummert i en kortfattet rapport.

Grunnen hvor boligfeltet kommer på Folkvord består av tykk morene, og resultatene fra målingene viser at grunnforholdene er egnede for infiltrasjon. I tillegg er det god avstand til grunnvannet, så forholdene ligger til rette for at overvannet kan håndteres ved hjelp av infiltrasjon.

FAKTA:
Når en vurderer å håndtere overvannet ved hjelp av infiltrasjon til grunnen er det nødvendig å undersøke og dokumentere grunnens evne til å ta imot overvannet. Storm Aqua har utviklet en effektiv infiltrasjonstest og utfører denne type arbeid på oppdrag fra, og i samarbeid med, prosjekterende og andre.