Felt for forskning på overvannsløsninger

Når du skal etablere, profilere og selge noe helt nytt, må du være trygg på løsningene dine. Dessuten må du ha noe å vise til kunder, konsulenter og andre kontakter.

Derfor har Skjæveland Gruppen etablert et test- og demonstrasjonsfelt for overvannsløsninger.

Blant Skjæveland Gruppens mål er å utvikle, utprøve og dokumentere fremtidens overvannsløsninger. Med et bredt utvalg nye verktøy, som fungerer enkeltvis og i kombinasjon, har selskapene behov for både forsknings- og demontrasjonsarena. Dette er bakgrunnen for test- og demonstrasjonsfeltet, som ble etablert på arealene til Multiblokk våren 2015.

Feltet ble utviklet for tre komponenter i en overvannsløsning; permeable dekkerinfiltrasjonskummer og fordrøyningsmagasin. Senere er det supplert med en Flettemur, som er en fordrøyende forstøtningsmur, samt tak for forskning på og demonstrasjon av ulike fordrøyende tak-løsninger.

Takflatene for forskning på fordrøying i kombinasjon med vegetasjon og betong var på plass til Klimatilpasningsdagene 2017.
Anwei Sun, ved NTNU, skriver masteroppgave på Alma regnbed.

Kontinuerlig prosess

Nå monteres et Alma Regnbed, som blir en del av en masteroppgave som skrives av en NTNU-student i vår.

Storm Aqua har ansvaret for å følge opp studenten, Anwei Sun. Hun skal blant annet skrive om Alma regnbed i kombinasjon med omliggende permeabelt dekke.

I tilknytning til test- og demonstrasjonsfeltet ble det våren 2018 etablert et sedimentasjonsbasseng,  som skal bli et storstilt testanlegg for rensing av vegvann. Anlegget er etablert i samarbeid med Statens vegvesen, og er tildelt midler fra Norges forskningsråd.

Nå monteres et Alma Regnbed på testfeltet hos Multiblokk.

Opprinnelig fire felt:

Test- og demonstrasjonsfeltet dekker et areal på totalt 1 600 kvadratmeter og ble i utgangspunktet etablert med fire hovedområder.

Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke. Veiseksjonene utsettes for tung belastning fra store kjøretøy, opp til 1000 tonn per dag. På disse to testområdene testes infiltrasjonskapasiteten og stabiliteten til det permeable dekket.

Testområde 3 er en del av et parkeringsområde med permeabelt dekke. Resten av parkeringsområdet er belagt med tett belegningsstein av industrikvalitet, Multiloc, og avrenningen skjer mot det permeable dekket. Testområde 3 blir således belastet med regnvann fra et område som er 15 ganger så stort som eget område. På dette testområdet testes infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket samt infiltrasjonskapasiteten til et infiltrasjonssandfang, som tar eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Testområde 4 er et demonstrasjonsområde hvor effekten av ulike permeable dekker i forhold til tung nedbør kan demonstreres gjennom et kontrollert påslipp av vann.

Dusjanlegget er et populært innslag.
Per Møller Pedersen, daglig leder i kompetanseselskapet Storm Aqua, i det opplyste fordrøyningsmagasinet på testfeltet hos Multiblokk.

Se, oppleve og lære

I tillegg til å være en fullskala forskningsstasjon brukes arealene til demonstrasjoner. Derfor er det lagt inn publikumsvennlige løsninger.

Via et overbygg og en trapp er det mulig å gå ned i fordrøyningsmagasinet, som er utstyrt med tak-belysning. Testområde 4 har et dusjanlegg som benyttes for å demonstrere effekten av ulike typer belegningsstein, og også sedimentasjonsanlegget for forskning på rensing av vegvann vil få adkomstmuligheter.

Formålet med feltet er:

  • Å måle, dokumentere og presentere infiltrasjonsparametere for permeable dekker, infiltrasjonskummer og rør.
  • Å demonstrere at et utendørsareal kan opparbeides uten avrenning av overvann.
  • Å forberede grunnlaget for strengere fremtidige krav om lokal overvannsdisponering.
  • Å etablere et anlegg for testing av nye fremtidige produkter og tjenester for lokal overvannsdisponering.

For mer informasjon og eventuelt besøk vennligst kontakt Storm Aqua.