Funksjonelt og drenerende industristeinsdekke

Fremfor å asfaltere sin nye oppstillingsplass, valgte Tine meierier å dekke arealet med permeabel industristein av betong. Det gir et flatt og tørt dekke med ekstrem toleranse for punktbelastning.

Tine meierier på Grannes i Sola får opparbeidet 4200 kvadratmeter til oppstillingsplass for tunge kjøretøy, kontainere og annet utsyr. Opprinnelig var planen å asfaltere arealet. Gjennom diskusjoner mellom entreprenøren Georg Stangeland, byggherreombud fra Epcon, representanter fra Tine meierier, VA-ingeniør fra Sweco, representanter fra Multiblokk og Storm Aqua ble dette endret til et permeabelt industridekke, selv om grunnforholdene er lite egnet for infiltrasjon.

Multiloc Dren gir 12 prosent åpning i dekket, samtidig som industristeinen har gode låseegenskaper.

Solid og låst

På området skal det legges Multilock Dren, en industristein som vil gi 12 prosent åpning i dekket. Med oppstillingsareal uten fall mot sluker får meieriet større fleksibilitet, bedre lagringsmulighet for kontainere, samt økt kjørekomfort.

Det permeable dekket av betongsteinen Multiloc Dren er 100 mm tykt. Det er fuget med natursand i dimensjonen 2-5 mm.

Det permeable dekket ligger på en oppbygging av settelag på 30 mm (2-12 mm), et bærelag på 150 mm (4-32 mm) og et forsterkningslag på 500 mm (20 – 64 mm). Det permeable dekket, settelaget og bærelaget er låst sideveis med en betongpute som hviler på forsterkningslaget.

Dreneres ned og ut

Permeabelt dekke kan benyttes også når grunnforholdene er lite egnet for infiltrasjon. Hos Tine på Grannes er dette løst ved at det er lagt fiberduk mot de underliggende massene, og plassert drensrør under oppbyggingen.

Overflaten er lagt med en svak v-profil og en helling på 5 promille mot et lavbrekk langs senterlinjen i området. Under oppbyggingen og langs senterlinjen er det lagt en stor dreneringsledning som fører til en samlekum for overvann. Overvannet ledes i egen ledning til Hafrsfjord. Langs senterlinjen og lavbrekket er det montert to sluker. Disse er koplet til den store dreneringsledningen. Drensrørene er også koplet til den store dreneringsledning.

Forut for arbeidet foretok Storm Aqua beregninger. Resultatene av disse ble gitt videre til Sweco, som deretter prosjekterte anlegget. Entreprenør Georg Stangeland har opparbeidet arealet.

Ytterligere informasjon om dette er å finne på kunnskapsbasen ovase.no, samt her, under våre prosjekter.

Grunnservice AS maskinlegger den drenerende industristeinen Multiloc Dren fra Multiblokk.

Grunnservice maskinlegger Multiloc Dren hos Tine, Grannes.