Høydepunkt fra Klimatilpasningsdagene 2020

Året 2020 vil blant annet bli husket for året da så mye ikke gikk som planlagt, og da vi likevel fant nye måter å gjøre ting på.

For første gang er Klimatilpasningsdagene gjennomført både digitalt og fysisk. Med en hybrid konferanse lyktes vi i å gjennomføre arrangementet samtidig som vi unngikk unødig smittepress. I overkant av 20 mennesker var tilstede i konferansesalen, omlag 100 deltok digitalt. De fleste av foredragene ble gjennomført digitalt.

I all hovedsak gikk arrangementet som planlagt, med noen tekniske utfordringer. Som arrangør er vi takknemlige for innsatsen til foredragsholderne, og inspirert av tilbakemeldingene fra både foredragsholdere og tilhørere. Dette gikk faktisk meget godt. Takk alle.

Konkrete mål

Det er femte gang vi i Storm Aqua arrangerer Klimatilpasningsdagene. Hovedtemaet; En praktisk tilnærming til overvannsutfordringer og -løsninger har vært den samme fra start.

Fem år er ikke mye, likevel har det vært en veldig utvikling i faget og i vannbransjen. Dette kommer vi tilbake til i en artikkel senere. Nå handler det om arrangementet i 2020.

Vårt mål med Klimatilpasningsdagene er å samle deltakere fra alle disipliner involvert i overvannsdisponering og bidra til at de øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter.

Vi ønsker at alle skal kunne ta praktisk lærdom med seg hjem, som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Vi har fakta

Det er etterhvert vel kjent at kombinasjonen forverret klima og urbanisering skaper de nye utfordringene. Likevel gjorde Hans Olav Hygen, fra Meteorologisk institutt, inntrykk da han åpnet årets konferanse med foredraget: «Klimaendringer og økt behov for bedre overvannshåndtering.»

Gjennom en oversiktlig presentasjon fremkom budskapet hans tydelig; «Utfordringene blir store. Vi må forberede oss på sterke flommer og styrtregn, og den beste klimatilpasningen er utslippskutt.»

Meteorologisk institutt har samarbeidet med NVE for å utvikle datamodeller, som kan benyttes for å beskrive norsk klima i dag, og om hundre år, basert på ulike scenarier.

Det er klart det gjør inntrykk. Bildet fra fordrøyningshallen i Tokyo viste Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt under foredraget sitt.

– Det som gir utfordring er nedbør. Dette vil ikke arte seg som dagens vestlandsregn, som starter svakt og varer i en uke eller to. Nedbøren som kommer blir kraftigere og hyppigere, med dertil hørende skader, beskrev Hyggen.

I foredraget viste han blant annet til en overskrift i Teknisk Ukeblad knyttet til regnvær: «Flom koster nesten ingenting sammenlignet med dette.»

Et endret fremtidsklima vil også gi endret flommønster. Det blir nedgang i flomhendelsene forårsaket av smeltevann, til gjengjeld må vi forberede oss på flere og verre regndrevne flomhendelser.

Det må driftes

Neste foredragsholder, Bjørn Zimmer Jacobsen fra Stavanger kommune, var invitert for å beskrive hvordan en middelstor kommune benytter prognosene for å klimatilpasse kommunen i praksis. Stavanger er blant landets tettes befolkede kommuner, har en god forståelse for hvordan klimaendringer og urbanisering øker samfunnsrisikoene, og mottok i 2019 en pris for beste klimatilpasning i Norge.

– Et endret nedbørsmønster, klimatilpasning og urbanisering må sees i en sammenheng. Etter hvert har vi fått gode tekniske løsninger. Det jeg har lyst til å få frem er at disse må implementeres. Så må vi over til et annet spørsmål; hvordan skal disse driftes og ivaretas? innledet Bjørn Zimmer Jacobsen sitt foredrag.

Helhetlig tilnærming

Gjennom syv hovedbolker fikk deltakerne på Klimatilpasningsdagene 2020 kjennskap til utfordringer, muligheter og nye verktøy. Samarbeidsutfordringer mellom aktører ble gjennomgått, en hel bolk var viet drift og vedlikehold. Bygging og overlevering av overvannssystem ble også presentert, med vekt på gode prosesser. Prosjektering av helhetlige løsninger, med eksempler fra konkrete prosjekt, var hovedtema på slutten av den første konferansedagen i år.

Presentasjonen av nye fysiske og digitale verktøy, som kan benyttes i klimatilpasningsarbeidet ble også godt mottatt. Nye digitale løsninger ble presentert av foredragsholderne Rein Anders Apeland fra det nystartede selskapet Soolo, Eirin Kalstø fra Pipelife Norge og Hampus Åkerblom fra det danske selskapet Scalgo.

Den siste bolken var i år viet fremtiden; Overvannsdisponering i et femårs-perspektiv. Gjennom presentasjonene fra Oslo kommune, Skanska og Boligprodusentenes Forening fikk deltakerne på Klimatilpasningsdagene innsikt hvordan forholdene er her og nå, og utfordringer som må løses.

Følg med

Foredragene fra Klimatilpasningsdagene 2020 blir lagt ut på vår hjemmeside. Vi vil også komme tilbake til enkeltforedrag og presentere innholdet i artikler, som blant annet deles via hjemmesiden, nyhetsbrev og sosiale media.

Følg med!