Klima 2050; Pilotprosjekt for fremtiden

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer. Skjæveland Gruppen er industripartner i Klima 2050.

Senteret arbeider med konsekvensene av både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Klima 2050 vektlegger pilotprosjekt. Disse er bygg eller anlegg, en avgrenset del av en bygning eller anlegg, eller knyttet opp til en prosess eller rammeverk. En «pilot» skal inneholde utvikling av ny(e) løsning(er) eller ny(e) prosess(er) og den skal utvikles og drives fram av én eller flere av brukerpartnerne i senteret.

Fordrøyning på taket

Storm Aqua er deltaker i flere pilotprosjekt. Blant disse er blågrønne og blågrå tak på Høvringen i Trondheim. Pilotprosjektet består av et tak med tre forsøksfelt. Taket er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengde vann som renner ned i takslukene fra hvert av forsøksfeltene.

Prosjektet er etablert for å utvikle blågrønne og blågrå tak, og å studere fordrøynings-kapasitet for denne type løsninger og produkter. Her er en artikkel vi tidligere har presentert fra prosjektet, og her beskrives de første vitenskapelige resultatene i tidsskriftet Water.

Stavanger lufthavn Sola

Et annet pilotprosjekt Storm Aqua deltar i, er ved Stavanger Lufthavn Sola. Her benyttes kjemikalier til avisning av fly og av rullebane. Disse renner av rullebanen sammen med overvannet. Kjemikaliene brytes ned av bakterier, men prosessen krever oksygen og det kan gi problemer i resipienten Hafrsfjord.

Målet med pilotprosjektet er å finne frem til gode metoder for å måle konsentrasjon av avisningskjemikalier i overvann, utvikle løsninger for rensing av overvannet fra rullebanen og dokumentere renseeffekt, drift og vedlikehold av implementerte løsninger.

Her er Avinors presentasjon av prosjektet.

Kompetansedeling

Storm Aqua bidrar til pilotprosjektene i Klima 2050 med kompetanse og produktutvikling i tett samspill med Skjæveland, Multiblokk og øvrige aktører.  Pilotprosjektet på Høvringen har ført til utviklingen av Urbane uterom. Pilotprosjektet på Stavanger lufthavn Sola vil føre til utviklingen av et rensekonsept for overvann fra rullebaner med avisningskjemikalier. Samarbeidet med forskningsinstitusjonene og øvrige partnere i Klima 2050 fører til at løsningene blir godt undersøkt og dokumentert.

Besøk Ovase.no og stormaqua.no

Prosjektene blir beskrevet både på ovase.no og under prosjekter på Storm Aquas side. Ovase.no utvikles for å bli en felles nasjonal kunnskapsportal for overvann, og er fremdeles under konstruksjon. Målet er å samle informasjon om overvann for alle på ett sted, for å støtte utviklinga mot bærekraftig og robust overvanns-infrastruktur i Norge. Arbeidet organiseres av Klima 2050.