Klimatilpasningsarbeid i Sandnes

Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland skal en gjennom prosjektet Robær løse konkrete utfordringer knyttet til blå-grønn infrastruktur.

I urbane områder håndteres lokalt overflatevann i dag i hovedsak ved at vannet ledes vekk via lukkede ledningssystemer. Fortetting og videre utbygging i byene gjør at mye av ledningsnettet allerede er underdimensjonert.

Vegvann, som følge av kraftig regnvær, kan forårsake skader, og inneholder i tillegg store forurensninger.

En frykter at økte nedbørsmengder og flere episoder med intens nedbør vil kunne gi store flomskader i byer og tettsteder. Kostnadene av slike skader kan blir svært store for enkeltpersoner og for samfunnet. En opprustning av ledningsnettet vil imidlertid også bli svært kostbart og medføre betydelige ulemper for innbyggerne. Derfor leter kommunene etter gode metoder for lokal overvannshåntering (LOD). Slike løsninger blir pekt på som et ledd i tilpasningen til framtidens klima.

KUNNSKAPSBEHOV

Etablering av blå-grønn infrastruktur kan gi løsninger som er billigere og mer robuste enn de tradisjonelle tekniske løsningene. Disse kan også kombineres med nye grøntarealer av høy verdi for friluftsliv i urbane områder, økt biodiversitet, trivelige torg, aktivitetsområder og bomiljø. For å få til dette er det imidlertid et stort behov for kompetanseoppbygging og videreutvikling av kunnskapen.

Målet med Robær (se under) er å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur både nå og tilpasset behovet i et fremtidig, forverret klima. Dette samsvarer med kjerneområdet til Storm Aqua. Kommunene som deltar stiller til disposisjon demonstrasjonsanlegg for lokal overvannsdisponering. Det blir grønne tak, infiltrasjonssoner og åpne flomveier.

FORSKJELLIGE FORSØK

I Randaberg blir det etablert et felt med vegetasjon tilpasset en kanal nær et turområde. I Sandnes tilrettelegges trafikksikringstiltak i en vei, der en istedenfor å etablere fartsdumper legger opp til innsnevringer, som samtidig er regnbed for å håndtere veivannet. I Stavanger skal en ved Sørmarka etablere demonstrasjonsanlegg som hindrer avrenning fra friområde til boligeien-dommer. Hos ExxonMobil på Forus er det laget et demonstrasjonsanlegg for regnbed med to jordblandinger og testing av en rekke plantearter.

REGNBED

Underveis skal en blant annet utvikle konstruksjon, dimensjonering og plantevalg for blå-grønn infrastruktur, kvantifisere effekten av ulike aktuelle tiltak, samt etablere og dokumentere demonstrasjons-anlegg for grønne tak og regnbed.

Oppgavene er fordelt mellom kommunene og NIBIO. Ved NIBIO Særheim er det allerede etablert ti grønne tak. Regnbed skal etableres på Særheim og Forus, og i Sandnes. Blant utfordringene er å finne ut hva som er rett konstruksjon og dimensjonering av regnbed i forhold til avrenningsareal på ulike typer jord, samt hvordan en best kan opprettholde estetiske kvaliteter gjennom året og over tid, ved valg av tilpasset plantemateriale.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, presenterte forslag knyttet til Eidsvollsgata for Rambøll og Sandnes kommune.

ROBÆR-PROSJEKTET I SANDNES

I april var Torstein Dahle og Kirsten Vike fra Sandnes kommune, Hans Martin Hanslin fra NIBIO, Christian Nyerup Nielsen, Atle Gulbrandsen, Nathaniel Behrends og Marianne Berge fra Rambøll samt Aage Gjesdal og Per Møller- Pedersen fra Storm fra Aqua, samlet på en workshop i regi av Storm Aqua knyttet til trafikksikring og LOD i Eidsvollgata.

Sandnes kommune skal gjennomføre et trafikksikringsprosjekt i Eidsvollgate, støttet av Rogaland Fylkeskommune. Da Vann og avløp i kommunen samtidig var på utkikk etter et prosjekt kommunen kunne koble til Robær, så en at det ville være hensiktsmessig å koble de to. Det ble lyst ut en anbudsforespørsel som Rambøll vant, og i forlengelse av et Ofu-samarbeid mellom Sandnes kommune og Skjæveland ble Storm Aqua koblet til prosjektet.

I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert Robær. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.

FAKTA ROBÆR

Miljødirektoratet har invitert de største og mellomstore kommunene til å etablere et nytt nasjonalt klimatilpasningsnettverk.

Det er allerede utført et omfattende LOD-arbeid. Dette er imidlertid gjort i områder av Europa med lavere nedbørsmengder og høyere temperaturer enn i Norge. Derfor er det viktig for kommunene å undersøke og dokumentere hvordan ulike blå-grønne løsninger passer under de rådende klimaforholdene og i et forverret fremtidig klima.

I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert Robær. Prosjektet tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.

Testfeltet med Multiloc og Multiloc Dren er blant elementene Rambøll studerte under seminaret på Multiblokk i regi av Storm Aqua, knyttet til trafikksikring og LOD.