Konsentrat fra Klimatilpasningsdagene 2016

I løpet av Klimatilpasningsdagene i Sandnes, i august 2016, ble praktiske løsninger for overvannshåndtering belyst gjennom 24 foredrag og omvisninger på 3 lokasjoner.

Sjur Paulsen, daglig leder i Doublethink, holdt foredraget: «Vann som en utfordring og en ressurs.
Han gav en innføring i Moores lov (fremsatt i 1965 av Gordon Moore. Budskap: Antall transistorer på et areal dobles hver 24. måned. Opprinnelig mente Moore det ville gjelde til 1975) og viste hvordan datateknologisk utvikling skjer i rekordfart. «Vi er midt inne i en industriell revolusjon. De som ikke har fått med seg det, kan komme til å slite,» sa han. I tillegg viste Sjur Paulsen frem Stavanger kommunes prosjekt i Vålandstårnet, dedikert nettopp vann.

NOU 2015:16 «Overvann i byer og tettsteder», Fra ord til handling ved Lovutviklingsmedlem og plan- og utbyggingssjef i Tromsø kommune, Jan Stenersen.
I sitt foredrag viste Stenersen til at det i Tromsø allerede er en temperaturøkning på 1,5 grader celsius, samt 56 cm havstigning siden 1996. Han belyste temaet fortetninger i urbane strøk som gir økt areal tette flater. Jan Stenersen ønsker seg mer permeable dekker og mener rørdimensjonene må oppjusteres. Videre at byggesaksfolk i kommunene må på banen i form av å stille strengere krav, han ønsker økt oppmerksomhet mot flomveger, ser at en mulighet er å bruke veggrøfter til infiltrasjon og viste viktigheten av å tømme vegsluker. Hans hovedbudskap var: Tenk robust.

Tilbakeblikk fra fremtiden; viktige hendelser og utviklingstrekk 2016-2030, ved sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.
Byggesaksbehandlere må ha fokus på LOD og sandfang må tømmes, var blant budskapet hans. Ræstad predikerer store endringer i fremtiden, blant annet innen inntekt og utgift knyttet til vann, overvann og avløp. Han viste også til at det er store utfordringer knyttet til overvannsrør, og viste til paradokset ved at vi ikke har noe lovverk for disse.

Klima 2050 ved seniorforsker og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050, Edvard Sivertsen SINTEF Byggforsk.
Hun viste hvordan Klima 2050 har fokus på løsninger, og den store betydningen av temasamlinger, partnermøter og pilotprosjekt.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, holdt foredrag om et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering.
Han er opptatt av viktigheten ved å ha en god «verktøykasse» og utdypet hva denne består av. Møller-Pedersen snakket om rensebehov, hvordan kvaliteten på grunnforholdene har betydning og at en må få alle ledd til å spille sammen. Videre presenterte han tre pågående Storm Aqua prosjekt: Ett i Lyngdal samt Stangeland arena og Eidsvollsgate i Sandnes.
Per Møller-Pedersens hovedbudskap var: LOD må være en integrert del av en byggeprosess, fra start til slutt.

Detaljkartlegging i 3D av avrenningsmønster på Forus, var tema for sivilingeniør Hans Vebjørn Kristoffersen hos Cowi, divisjon vann.
Hans beskrev hvordan Cowi har kartlagt alle parametere knyttet til overvann i en bestemt del av Forus. De innregistrerte dataene er benyttet til å finne svar på spørsmål knyttet til oversvømmelser og flomveier. Cowi har bla. simulert en 200-års flom. Denne stemte forbløffende med en faktisk hendelse. En kan forutse og redusere sårbarhet i et område ved hjelp av modellering.

Plantedesign i blå-grønne løsninger var tittel for foredraget til stasjonsleder Arne Sæbø ved NIBIO Særheim.
Han er opptatt av helhetstenkning knytte til blågrønne løsninger, arbeider med grønne tak, regnbed og grønne vegger, og viste hvordan vegetasjon blant annet kan binde luftforurensning. Biokull er en del av forskningen og det er et viktig samspill mellom planter og vekstmedium. Hovedbudskapet hans er: Tenk helhetlig.

Rensing av overvann ved hjelp av regnbed, var tittelen på foredraget til dr. Ing. Vann og Miljø Kim Paus ved Asplan Viak.
Han ble doktor i vår og har forsket på rensing av overvann ved hjelp av regnbed. I sitt arbeide så han blant annet på hvordan naturen løser oppgaven og er opptatt av at regnbed må tåle vårt norske klima. Underveis i sitt forskningsarbeid oppdaget han noe uventet at renseeffekten øker ved lav temperatur.

Erfaringer fra legging og bruk av permeable dekker var tema for Stina Lintho Lippestad, daglig leder hos Lintho Steinmiljø.
Entreprenørselskapet hun leder er eksperter på store belegningssteinsdekker. Hun beskrev konkrete anlegg og viste til at permeable dekker blant annet har stor positiv betydning for «first flush-effekten.» En ubegrunnet frykt knyttet til permeable dekker har vært frost. Det viser seg at temperaturen normalt er det samme over som under belegningssteinen, noe som gjør at infiltrasjonen fungerer  med det samme det blir mildvær og behov for infiltrering.

Stina Lintho Lippestad ønsker seg en  PhD på permeable dekker.

Fra Skjævelandgruppens testfelt hos Multiblokk.

Funksjon og resultater fra test- og demonstrasjonsfeltet hos Multiblokk var tema for foredraget til mastergradsstudent Jens Trandem, NTNU.
Han leverte sin mastergrad i juni i år. Den bygger på analyser av resultatene fra testfeltet til Skjævelandgruppen. Ved bruk av et flytskjema viste Trandem de forskjellige stegene i overvannshåndteringen.

Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden, og hvordan gjør vi det? var tema for førsteamanuensis Tone Muthanna, ved NTNU.
Hun beskrev NTNUs prosjekt på Risvollan hvor det er samlet inn værdata i 30 år. Tone Muthanna beskrev hvorfor det kan være utfordrende å tolke resultatene, og gikk gjennom en hendelse hvor Alna-elven ikke svelget unna, noe som fikk dramatiske konsekvenser.
Hennes konklusjon er at løsningen ikke alltid er å oppdimensjonere rørene.

Funksjon og resultater fra infiltrasjon i vegsegment i Vagleskogveien, ved mastergradsstudent Jens Trandem NTNU og daglig leder Per Møller-Pedersen, Storm Aqua.
Per Møller-Pedersen beskrev testprosjektet i Vagleskogveien, som Skjævelandgruppen har ansvar for. I veien er det montert fire ifs-kummer. Etter 1,5 års drift er det ikke tegn til at finstoff blir ført ned i infiltrasjonskammeret, noe som har vært et tema knyttet til ifs-kummer. Denne frykten er så langt en kan se ubegrunnet.

Sivilingeniør Stian Omdal ved COWI holdt foredrag om et prosjekt knyttet til styrt infiltrasjon i ett industriområde på Foss Eikeland i Sandnes.
Alt overvannet fra den 8 000 kvadratmeter store tomten skal infiltreres i egen grunn. Her benyttes Qmax Storm i kombinasjon med underliggende infiltrasjonsrør- og kummer, og selve traubunnen er ett ledd i overvannshåndteringen.

Sivilingeniør Erling Holm, fra eget firma, avrundet den første dagen av Klimatilpasningsdagene med et helhetsperspektiv på tema vann, gjennom bilder fra reiser jorden rundt.
Han har en fotosamling på 40 000 bilder. Fra denne viste han eksempler på forsinkelser og infiltrasjonsanlegg, anlegg hvor flere systemer benyttes i samspill og eksempler fra Tyskland, som er førende innen LOD. Hans oppfordring er mer bruk av modellering av terrenget.

Fra omvisningen i Sandnes sentrum, hvor alt overvannet infiltreres gjennom den permeable belegningssteinen Plaza.

Før befaring til tre prosjekt i Sandnes kommune; Bystasjonen, Langgate og Havneparken, introduserte spesialrådgiver i kommunen, Odd Arne Vagle, prosjektene.


Den første konferansedagen ble avsluttet på området til Multiblokk, med omvisning på testfeltet.

Basals produktsjef Geir Sogge Johnsen åpnet konferansens andre dag med foredrag om utfordringer og erfaringer fra 10 års bruk av fordrøyningsmagasin.
En overraskende erfaring er at så vidt han har bragt på rene er det ingen norske slamtømmingsfirma erfaring med tømming av fordrøyningsmagasin.
Basals produktsjef viste viktigheten av å velge robuste løsninger, understreket at en må tenke driftsvennlighet og minnet om at en ved prosjektering og valg av løsninger må kjenne grunnvannsnivået. Videre beskrev Geir Sogge Johnsen hvordan og hvorfor infiltrasjonsanlegg i kombinasjon med fordrøyningsmagasin gir suverent gode løsninger.

Innarbeidelse av gode flomveier i arkitektur var tittelen for sivilingeniør Erling Holms andre foredrag i løpet av konferansen.
Han viste flere eksempler på katastrofale følger av at det ikke var tenkt på flomsikring og foto fra Las Vegas hvor selve kjørebanene er flomveier, samt andre gode eksempler på flomsikring ved bruk av arkitektur. Hans hovedbudskap er at en ved å kombinere flomveier med annen infrastruktur, som for eksempel sykkelstier, parker og lekeplasser, kan en få «to goder til prisen av en.»

Vannkvalitet i overvann fra veger, var tema for foredraget til amanuensis Jon Arne Engan ved NMBU.
Han startet med rene faktatall: 2 % av Norge er bebygd. 39 % av Norge er veg. Videre gikk han gjennom de ulike giftstoffene som finnes i vegvann og viste eksempler på begrensning av utslipp. Det er umulig å rense alt vegvann, derfor blir det vesentlig å prioritere. Alt tunnelvann skal imidlertid renses.

Rensing og gjenbruk av forurenset vegvann, var tittel for Geir Sogge Johnsens andre foredrag.
Produktsjefen hos Basal gikk gjennom Basals treprosjekt Foreva, hvor målet var å benytte trær og betongkummer i et helhetlig samspill knyttet til miljø og overvann, luft- og vannrensing. Ett tre kan bruke opp til 500 liter vann i døgnet og renser samtidig luften. Løsningen er meget lovende, og Basal ønsker et pilotprosjekt hvor dette kan prøves ut i praksis.

Arktisk tilpasning og behov for nytenking, var tema for foredraget til universitetslektor 0Godecke-Tobias Blechen, ved Luleå tekniska universitet.
Han viste metoder som benyttes ved valg av tekniske løsninger og understreket viktigheten av helhetstenkning. 25 anlegg er evaluert i Sverige. universitetslektoren viste eksempler på anlegg som er dårlig planlagt, og minnet om hvor viktig det er å ivareta vedlikeholdsbehovet.

I sitt foredrag om drift og vedlikehold av permeable dekker og infiltrasjonssystemer gikk daglig leder Per Møller-Pedersen i Storm Aqua gjennom eksempler på vedlikehold fra konkrete anlegg.
Kvaliteten på anleggene henger sammen med vedlikeholdet, dette kvalitetsikres gjennom en egen plan, noe alle anleggene bør ha.

Fra planlegging og utbygging til drift, vedlikehold og fornyelse – behov for bærekraftige løsninger og samspill, var tittelen for konferansens siste foredrag, ved sivilingeniør Christen Ræstad.
Dette ble fulgt av en avsluttende debatt om veien videre: «Hvor går vi nå?» med Odd Arne Vagle fra Sandnes kommune, Aage Gjesdal fra Skjæveland/Storm Aqua og Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua, ledet av Christen Ræstad.


Klimatilpasningsdagene 2016

Konferansen samlet 120 deltakere. Av disse var 35 deltakere fra 13 ulike kommuner (hvorav 11 fra Rogaland), 8 fra IVAR IKS, 3 fra Statens vegvesen, Avinor og Rogaland fylkeskommune, 2 fra Sandnes Tomteselskap, 4 fra forskning og undervisning, 2 fra entreprenører, 9 fra 8 leverandører, hele 34 fra 18 konsulentfirmaer, 19 av deltakerne var foredragsholdere.

Foredragene vil bli lagt ut på Storm Aquas hjemmeside.

Sett av dagene 31. august og 1. september 2017. Da blir det nye Klimatilpasningsdager i Sandnes.