Ny, innovativ, overvannshåndtering i Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Når den er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Fire gater møtes i Lyngdal sentrum: Agnefestveien, Kirkeveien, Grøndokka og Torggata. Alle var nedslitt og trengte fornying. Lyngdal Markedsforening og Lyngdal kommune besluttet i fellesskap å oppgradere sentrumskvartalet, og fikk utarbeidet en arkitektskisse av Kristiansen & Selmer-Olsen AS.

Oppgraderingsprosjektet ble igangsatt i 2016. Prosjekt Gruppen AS ble engasjert som byggeleder. Storm Aqua ble engasjert av Lyngdal Markedsforening for å ivareta håndtering av overvannet og samtidig foreslå hvordan oppgraderingen kunne foregå i praksis. Storm Aqua på sin side engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske designet, og foreta detaljprosjekteringen. Prosjektet skal være ferdig i november 2016.


Arkitektskisse som viser det fornyede sentrumskvartalet i Lyngdal.

Beskrivelse og funksjon

Gatene blir utformet med v-profil, med lavbrekk i senter av veiene. Hellingen på gangarealene er 2 prosent, mens den på kjørearealene er 1 prosent. Gangarealene får tett dekke, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealer får permeabelt dekke for å infiltrere overvann til grunnen. I lavbrekket i senter av veiene legges det en lukket flomvei, med sandfangkummer. Under spesielle klimatiske forhold vil denne lukkede flomveien fange opp et eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Fjerner NOx og begroing

Gangarealene får et tett dekke av betongheller. Disse legges på et 30 mm tykt settelag, på eksisterende grunn. Det permeable dekket på kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene består også av heller i betong. Overgangen mellom gangarealene og kjøre-, møblerings-  og parkeringsarealene blir markert med gatestein i granitt. Det utplasseres treplantekummer, benker og sykkelstativ i sentrumsgatene.

Hellene er overflatebehandlet slik at UV-ståler bryter ned grønske, sopp og NOx. Dette gir redusert begroing på overflaten. Det resulterer også i en reduksjon av NOx-innholdet i luften når det er dagslys.

Qmax Storm i veien

Grunnen består av sandige masser med god infiltrasjonsegenskaper og det er rikelig avstand til grunnvannet. Overbygningen består av et forsterkningslag med 20 – 80 pukk, et bærelag med kornstørrelse 4 – 32 mm og et settelag på 30 mm med kornstørrelse 2 – 8 mm.

Avrenningssystemet Qmax Storm utgjør den lukkede flomveien. Qmax Storm har rister som er plassert i en renne i kjørearealet. Flomveien er montert med fall mot sandfangkummene, disse er plassert i knekkpunkter.

Dokumentasjon og data

Det er ikke lagt opp til måling av funksjon eller dokumentasjon av denne overvannsløsning. Prosjektet vil imidlertid bli fulgt med stor interesse, da dette vil fungere som et utstillingsvindu for komplekse, innovative og fremtidsrettede løsninger for lokal overvannshåndtering.

Prinsippskisse for enveiskjørt gate i Lyngdal sentrum.

Drift og vedlikehold

  • Det er lagt opp til enkelt og effektivt vedlikehold av anlegget.
  • Betonghellene renholdes med feiemaskin i henhold til kommunens driftsplan.
  • Infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket bør observeres med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt i perioder med kraftig regn. Dersom det permeable dekket ikke infiltrerer overvann på grunn av finstoff eller begroing, vil det være aktuelt å fornye fugematerialet. Dette skjer gjennom fjerning av groe, oppspyling og rengjøring av fugene, samt etterfølgende refuging.
  • Sandfang tømmes i henhold til kommunens driftsplan.

Oppdateringer om prosjektet vil fortløpende bli lagt ut her.