Permeable dekker og frost

Går det? Vannmettet masse fryser og er utsatt for teleskader. Masse uten finstoff, slik som benyttes under permeable dekker, er fullt av hulrom som vannet renner ned gjennom. Derfor er permeable dekker mindre utsatt for teleskader.

Hovedprinsippet for permeable dekker er at nedbør skal sive ned gjennom dekket, som regel via fugene. Under dekket magasineres overvannet kortvarig i massene før det sakte synker ned og infiltreres i grunnen. Forutsetningen for at dette skal fungere etter hensikten, er at det er åpninger mellom steinene i bærelaget og settelaget. Derfor skal oppbyggingen under et permeabelt dekke ikke inneholde finstoff, og det skal fuges med fraksjon 2 – 5 mm. Fordeler ved permeable dekker vinterstid, og driftingen av disse, kan du lese mer om her.


Ved Havnespeilet i Havneparken i Sandnes ligger et permeabelt dekke av Gangbaneheller Dren fra Multiblokk.

Multiblokk AS, en av landets største og mest innovative produserer av belegningsstein, leverer flere typer permeable dekker av betong: Plaza DrenFlexiGangbaneheler DrenMultiloc DrenGressarmeringsstein og Birka Gressarmering. Variasjonen gjør det mulig å velge akkurat den riktige permeable steinen for hvert enkelt prosjekt.

Permeable dekker er en del av en helhetlig overvannshåndtering hvor målet er effektive og trygge løsninger basert på lokal infiltrasjon. De inngår derfor i flere av prosjektene hvor vi i Storm Aqua har vært involvert.

Nedre Jernbaneveg i Sandnes sentrum ivaretar selve gaten sitt eget overvann via den permeable belegningssteinen Plaza. Veien er etablert uten overvannsledning. Plaza benyttes både fordi belegningssteinen infiltrerer overvann og som toppsjikt i kjørebanen.

Ved Havnespeilet i Sandnes er det lagt et permeabelt dekke av Gangbane Dren. I grunnen ligger avrenningssystemet Basal Qmax Storm, som et nødoverløp ved ekstremnedbør. Landskapsarkitekt Randi Thomsen hos Asplan Viak tegnet uterommet. Til prosjektet ønsket hun en betongstein med et format som gir et høyverdig uttrykk på steinen, for å markerer avstand til mer ordinær belegningsstein. Som svar på arkitektenes utfordring utvidet Multiblokk sin Gangbaneserie med drensstein i formatene 15×15, 30×15 og 45×15. Alle formatene er produsert i grått og i koks.

På utearealet til Havdur Ils nye fotballhall, Stangeland Arena, håndteres alt overvannet lokalt på tomten. Det var en forutsetning for å kunne reise hallen, og her spiller permeabel belegningsstein en avgjørende rolle.

Lyngdal sentrum oppgraderes. Målet er å skape et moderne sentra med høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet, og at så mye som mulig av overvannet håndteres lokalt. Her etableres selve gatene med v-profil og permeabelt dekke.

For å visualisere effekten av overvann på permeable dekker, forske og få dokumenterte resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon ut fra reell bruk og over tid, har Skjæveland og Multiblokk investert rundt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt på tomten til Multiblokk utenfor Sandnes.