Faktorer knyttet til drift og vedlikehold

Klimaendringene gir behov for helt nye overvannsløsninger. Forutsetning for at disse skal fungere og vare er korrekte drift- og vedlikehold. Dette må implementeres allerede på planstadiet.

De fremtidsrettede løsningene for overvannshåndtering, som er helt nødvendige for å håndtere dagens utfordring knyttet til endret værsituasjon og infrastruktur, bygger i motsetning til de gamle løsningene på å benytte grunnen som en vesentlig brikke i overvannshåndteringen. Fremfor å bygge tette overflater, benyttes permeable overflater slik at overvannet kan infiltreres. Fremfor å fange opp og frakte vekk alt overvannet i tette rør, styrer en overvannet i ønsket retning og infiltrerer riktig mengde i grunnen.

For at dette skal være gjennomførbart kreves en helt ny kunnskap, blant annet om drift og vedlikehold. Hensynet til driftsfasen må ivaretas allerede på prosjekteringsstadiet, derfor må dette implementeres så tidlig som mulig.

Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua  bistand innen drift og vedlikehold fra planleggingsstadiet.