RoofTools

FoU prosjekt – Utvikling av en verktøykasse for prosjektering og utførelse av urbane fordrøyende tak

Økt nedbør og endring i nedbørsmønster, endringer i arealbruk innenfor et nedbørsfelt, økt urbanisering og manglende vedlikehold er en utfordring for de tradisjonell overvannssystemene. De økende vannmengdene kan overstige rørenes kapasitet med oversvømmelser som resultat. Det må derfor installeres overvannsløsninger som enten infiltrerer eller forsinker avrenningen. I urbane strøk kan der være vanskelig å finne plass til overvannsløsninger, men takene utgjør et stort uutnyttet areal. Funksjonelle tak, som blågrønne og blågrå tak, vil kunne bidra til å håndtere overvannet. Da må takene være tilpasset overvannssystemet og omvendt. Dimensjoneringen og prosjekteringen av takene kompliseres av at effekten er en funksjon av oppbyggingen av takene. Mange forhold er for lite kjent i dag. Vi ønsker derfor gjennom innovasjonsprosjektet å utvikle og etablere en ny verktøykasse for planlegging og prosjektering av blågrå og blågrønne tak som tar opp i seg VA-tekniske og bygningstekniske aspekter samt helhetlige risikovurderinger

Fakta om prosjektet

Deltakere: Skjæveland Gruppen (prosjekteier), Storm Aqua (prosjektleder) og SINTEF

Finansieringsordning: Forskningsrådet, Brukerstyrt Innovasjons Arena

Budsjett: NOK 8,3 millioner

Prosjektperiode: 1.5.2019 – 30.06.2024

Mål

1. Etablere metode for å dokumentere fordrøyning og avrenning

2. Etablere praktiske parametere og modeller for å beregne fordrøyningseffekten

3. Etablere kriterier for plassering av innvendig vs utvendig nedløp

4. Stadfeste kritiske isolasjonsmengder og optimal plassering av membran

5. Etablere rammeverk for risikoanalyse

6. Utarbeide dimensjoneringsveileder for blågrønne og blågrå tak med fordrøyning

7. Utarbeide drifts- og vedlikeholdsveileder

8. Dokumentere og demonstrere praktisk bruk av verktøykassen

Status

Mål 1 – Det er utviklet metodikk for dokumentasjon av fordrøyning og avrenning

Mål 2 – Det er etablert parametere og modeller som kan benyttes til beregning av avrenning og fordrøyningseffekt

Mål 3 – Det er etablert kriterier for plasseringen av innvendige og utvendige nedløp. Det arbeidet med å undersøke effekten av fryse og tine problematikken for snø og is på taket og hvordan det påvirker isdannelse ved nedløpene.

Mål 4. Det er etablert mål for kritiske isolasnonsmengder og optimal plassering av membran for ulike takkonstruksjoner.

Mål 5. Det er utarbeidet et rammeverk for risikoanalyse som er kombinert med praktiske sjekklister.

Mål 6. Elementene til en dimensjoneringsveileder er utarbeidet og det gjenstår å sette det sammen i en dimensjoneringsveileder

Mål 7. Arbeid pågår med utviklingen av drifts- og vedlikeholdsveileder

Mål 8. Det er etablert flere tak hvor elementer av verktøykassen har vært brukt i praksis.

Forventninger til prosjektet

Skjæveland Gruppen har besluttet at produkteierskapet overføres til Storm Aqua og at Skjæveland Gruppen er komponentleverandør. Prosjektet vil således bidra til at Storm Aqua kan markedsføre urbane fordrøyende tak.

Det vil også bidra til at Storm Aqua kan markedsføre en tjeneste for kartlegging av hvilke typer tak som vil kunne passe for en bygning samt en tjeneste for å kunne tilpasse og designe et urbant fordrøyende tak.

 

w

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455
pmp@stormaqua.no