Hva er fordrøyning?

Fordrøying er en prosess hvor nedbør holdes tilbake, til overvannet trygt kan slippes ut i kontrollert tempo og mengder. Slik forebygges flomskader.

Fordrøyning kan etableres på flere måter, som fordrøyende tak, i Urbane Uterom på tak og takterrasser, i regnbed, i kummer og rør, eller ved å benytte fordrøyningsmagasin. I disse tidsforsinkes nedbør i store, nedgravde rør før det slippes kontrollert videre.

Tradisjonelt har fordrøyningsmagasin blitt benyttet som ekstrakapasitet for overvannsnettet. Ved kraftige regnskyll, når overvannsnettet blir fylt opp, vil nedbør fra et bestemt område lagres i fordrøyningsmagasinet til kapasiteten i overvannsnettet igjen er tilstrekkelig. Da slippes vannet fra fordrøyningsmagasinet inn på overvannsnettet i kontrollerte former, for eksempel via strupet utløp.

En betydelig utfordring ved fordrøyning er sedimentering. Når store mengder overvann har høgt tempo, drar det med seg store og små partikler. Alle typer fordrøyningsmagasin vil over tid ta i mot betydelige mengder løsmasse. Dersom dette ikke ivaretas, reduseres fordrøyningskapasiteten. I verste fall videreføres sedimentene til kommunalt nett. Dette forebygges ved å etablere et magasin for sandfang i fordrøyningsmagasinets innløp.

Fordrøyningsmagasin som består av betongrør store nok til å gå oppreist i, er tilgjengelige for sikker drift. Ved behov kan de både slamsuges og spyles.

I den senere tid er det utviklet løsninger som kombinerer fordrøyning med infiltrasjon, noe som optimaliserer overvannshåndteringen ytterligere.

Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua bistand til valg av fordrøyningssystem, samt korrekt dimensjonering.