Hva er rensning?

Forurenset veivann må renses før påslipp til resipient. Sedimenter i overvann som skal fordrøyes, infiltreres eller fraktes videre må tilbakeholdes. Det er avgjørende å velge riktig rensing og produkt.

Sedimenter som tilføres overvannssystemet vil over tid redusere kapasiteten, eller i verste fall føre til at avrenningssystemet ikke virker. Derfor er tilbakeholdelse av sedimenter helt avgjørende for driftssikre løsning.

Rensing er aktuelt fra overvann fra veibane. Dersom veien har årsdøgnstrafikk på mer enn 15 000, defineres overflatevannet som forurenset. I så fall må vannet renses før det slippes til resipient. Det samme gjelder overvann fra parkeringsarealer med størrelse av betydning. Det mest forurensede trafikk-vannet kommer fra vasking av tunneler.

Forutsetning for at kapasiteten skal opprettholdes i fordrøyningsmagasin eller rensepark/rendsdam er at kapasiteten ikke ”spises opp av,” eller systemet tilstoppes av, sedimenter. Dette løses ved å etablere system for tilbakeholding av sedimentene. I så måte er korrekt dimensjonering av sandfangkummer avgjørende.

Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua bistand til valg av renseløsninger samt korrekt dimensjonering.