Motor Center Norway

Overvannssystem for infiltrasjon av overvann samt oppsamling og rensing av vegvann.

I Sokndal kommune i Rogaland er det bygget landets mest komplette motorsportanlegg. Det omfatter en racingbane på 2,3 km, motocrosshall og et stort område for offroad-kjøring. En gokartbane er under planlegging. I fremtiden er det også mulighet for en dragstripe. Anlegget er bygget på det tidligere dagdeponi til Titania gruver. Les mer om anlegget her.

Nedstrøms av anlegget er det reservedrikkevannskilder. Det er derfor viktig at forurenset avrenning blir renset før utslipp. I tillegg skal overvann håndteres på området og det skal ikke føre til flomskader. Det var derfor nødvendig å planlegge, prosjektere og bygge et overvannssystem som ivaretar dette.

Fakta om prosjektet

Prosjekteier: KNA Raceway AS. Anlegget driftes av Motorcenter Norway AS.

Involvering: Storm Aqua AS har vært involvert i design av overvannssystemet gjennom planleggingsfasen og prosjekteringsfasen. Multiconsult har foretatt den tekniske prosjekteringen av overvannssystemet. Skjæveland Gruppen AS har levert rør og kummer til overvannssystemet samt renseanlegg for vegvann og oljeutskiller. Grunnarbeiderne er foretatt av BJ Mydland AS.

Prosjektperiode: 2018 – 2021.

Beskrivelse av overvannssystem

Racingbanen. Aktivitet på racingbanen vil avsette forurensninger som tungmetaller, olje, organiske miljøgifter (PAH), mikroplast osv. Dette blir vasket vekk fra banen når det regner. Avrenningen kan ikke slippes direkte ut da det nedstrøms av anlegget er reservedrikkevannskilder. Det er derfor viktig at det renses før utslipp. All avrenning fra racingbanen blir derfor samlet opp i et rørsystem som ledes til et nedgravd sedimentasjonsanlegg. Her felles de fleste partikelbundne forurensninger ut før vannet ledes vekk til resipient.

Depotområder. Her kan det forekomme olje- og drivstofflekkasjer. Avrenning fra depotområdet blir derfor samlet opp og ledet til en oljeutskiller hvor eventuelle lekkasjer skulles ut og samles opp.

Øvrige områder. Overvann fanges opp og ledes til infiltrasjonskummer og grøfter, hvor det infiltreres til grunnen.

Status og erfaringer

Racingbanen, depotområdet, motocrosshallen og området for offroad kjøring ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2021. Anlegget har fungert som planlagt siden oppstarten i 2021. Oppdelingen av overvannssystemet i en forurenset del fra racingbanen og depotområdet og en ikke forurenset del fra øvrige områder har vist seg å være hensiktsmessig. Det er et av de første anleggene i Europa som har innarbeidet et slikt overvannssystem.

 

 

 

 

w

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455
pmp@stormaqua.no