Lyngdal sentrum: renovering og lokal infiltrasjon

En fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet, hvor så mye som mulig av overvannet håndteres lokalt.

Beskrivelse

Sentrumskvartalet i Lyngdal har gjennomgått en fullstendig oppgradering, etter følgende forutsetninger: Sentrum skulle etter oppgraderingen ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Bakgrunn

I Lyngdal sentrum møtes fire gater: Agnefestveien, Kirkeveien, Grøndokka og Torggata. Gatene var nedslitte og trengte fornying. Lyngdal Markedsforening og Lyngdal kommune besluttet i fellesskap å oppgradere hele sentrumskvartalet.
Ideskaper og arkitekt var arkitekt Ole Ertzeid, Lyngdal, mens Kristiansen & Selmer-Olsen AS fikk oppdraget med å lage den digitale illustrasjon av prosjektet.

Oppgraderingsprosjektet ble igangsatt i 2016. Prosjekt Gruppen AS ble engasjert som byggeleder. Lyngdal Markedsførening engasjerte Storm Aqua for å ivareta håndtering av overvannet, og samtidig foreslå hvordan oppgraderingen kunne foregå i praksis. Vi engasjerte COWI for å gjennomføre det arkitektoniske design og å foreta detaljprosjekteringen.

Formål

Oppgraderingen ble foretatt ut fra tre hovedmål: 

  • Sentrumskvartalet skulle få høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet.
  • Så mye som mulig av overvannet skulle håndteres lokalt.
  • Oppgraderingen skulle være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner.

Beskrivelse og funksjon

Gatene ble utformet med v-profil, med lavbrekk i senter av veiene. Hellingen på gangarealene er 2 prosent, mens den på kjørearealene er 1 prosent. Gangarealene har fått tett dekke av hellene Gangbane, mens kjøre-, møblerings- og parkeringsarealer har permeabelt dekke av Gangbane Dren, som infiltrerer overvann til grunnen. I lavbrekket i senter av veiene ligger det en lukket flomvei, med sandfangkummer. Under spesielle klimatiske forhold vil denne lukkede flomveien fange opp et eventuelt overløp fra det permeable dekket.

Dimensjonering og utforming

Gangbanehellene i gangarealene ligger på et 30 mm tykt settelag, på eksisterende grunn. Det permeable dekket på kjøre-, møblerings- og parkeringsarealene drenerer effektivt nedbøren til oppbygingen uten finstoff. Overgangen mellom gangarealene og kjøre-, møblerings-  og parkeringsarealene blir markert med gatestein i granitt. Sentrumsgatene er møblert med treplantekummer, benker og sykkelstativ.

Grunnen består av sandige masser med god infiltrasjonsegenskaper samt rikelig avstand til grunnvannet. Overbygningen består av et forsterkningslag med 20 – 80 pukk, et bærelag med kornstørrelse 4 – 32 mm og et settelag på 30 mm med kornstørrelse 2 – 8 mm.

Avrenningssystemet Qmax Storm utgjør den lukkede flomveien. Qmax Storm har rister som er plassert i en renne i kjørearealet. Flomveien er montert med fall mot sandfangkummene, disse er plassert i knekkpunkter.

Dokumentasjon og data

Det er ikke lagt opp til måling av funksjon eller dokumentasjon av denne overvannsløsning. Prosjektet vil imidlertid bli fulgt med stor interesse, da dette vil fungere som et utstillingsvindu for komplekse, innovative og fremtidsrettede løsninger for lokal overvannshåndtering.

Drift og vedlikehold

Det er lagt opp til enkelt og effektivt vedlikehold av anlegget.

Betonghellene renholdes med feiemaskin i henhold til kommunens driftsplan.

Infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket bør observeres med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt i perioder med kraftig regn. Dersom det permeable dekket ikke infiltrerer overvann på grunn av finstoff eller begroing, vil det være aktuelt å fornye fugematerialet. Dette skjer gjennom fjerning av groe, oppspyling og rengjøring av fugene, samt etterfølgende refuging.

Sandfang tømmes i henhold til kommunens driftsplan.

30.06.2017

Se så fint det ble

Her er en film fra Lyngdal

Lyngdal sentrum mai 2017

Lyndal sentrum er forskjønnet og nesten helt ferdig.

Sommeren 2017 vil sentrum av Lyngdal vise seg i all sin fornyede prakt. Torg, gater og gangareal er fornyet med Gangbane og Gangbane dren, som er solide betongheller av høy kvalitet. Det er nye sittegrupper, adskilt gang- og trafikkareal og beplantning, blant annet i Alma Treplantekum. I grunnen ligger det grunne avrenningssystemet Qmax Storm, med ledeheller og nedløpsrister. Se her så fint det ble!

01.06.2017
10.10.2016

Oppstart Lyngdal

I Lyngdal pågår en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet.

Det fysiske arbeidet startet i siste halvår av 2016 og skal ferdigstilles i november 2016 . Når oppgraderingen er gjennomført skal senteret ha høy estetisk og fremtidsrettet kvalitet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt. Oppgraderingen skal være funksjonell og tilpasset naturlige sentrumsfunksjoner. 

w

Kontakt oss

Aage Gjesdal – Storm Aqua AS

(+47) 951 95 244 pmp@stormaqua.no