Raglamyr – drenering til grunnen

Alt overvannet fra tomtens 37 000 kvadratmeter infiltreres ned via rør og dekket.

Beskrivelse

OBS Bygg i Haugesund skal etableres på en 37 000 kvadratmeter stor tom. Konvensjonell løsning med rask avrenning via slisserenner og sandfang, til store rør og videre til bekk eller sjø, viste seg å bli vanskelig.

Bakgrunn

Omkringliggende overvannsledninger har ikke tilstrekkelig restkapasitet, og det ble teknisk krevende og dyrt å grave nye grøfter. Også å bore overvannstunnel ble for dyrt.

Tomten ble nedsprengt i perioden 2009 – 2012. Etter dette har den ligget grovplanert og urørt. I denne tiden har all nedbøren som har falt på tomten blitt drenert/infiltrert i steinlaget. Derfra har den funnet seg veg ned og bort i sprengsteinsfyllinger og fjellsprekker. Det har ikke vært observert store vanndammer etter regnskyll på området.

COWI Haugesund er prosjekterende. Etter å ha forkastet konvensjonelle løsninger, valgte de å vurdere samme prinsipp som før utbyggingen, ved at vannet infiltrerer seg ned og ut. Derfor henvendte Cowi seg i april 2019 til Storm Aqua. Etter samtaler med og innspill fra Storm Aqua anbefalte COWI Haugesund et system for overvannshåndtering basert på permeable dekker og Qmax Storm-rør.  

Beskrivelse og funksjon

En overvannsledning av rørtypen Qmax Storm monteres i ytterkanten av hele tomten, og rundt denne. Overvannsledningen etableres med infiltrasjon til grunnen. Ved kraftige nedbørshendelser vil overvannsledningen også danne et fordrøyningsmagasin som tidsforsinker nedbøren før den ledes ut i grunnen.

På overflaten, nærmest Qmax Storm-rørene, legges det permeabel belegningsstein. Nedbøren vil infiltreres gjennom disse og gå via et pukklag før den kommer til rørene. Slik utnyttes infiltrasjons- og fordrøyningskapasiteten også oppstrøms rørene.

I tillegg til infiltrasjonen via rørene, dannes det et buffervolum i rørene og grøftene. Det vil bidra til å sikre bygget og parkeringsplassen ved store nedbørshendelser.

Et viktig moment er å unngå nullstoff i oppbygningen, slik at pukklaget ikke tettes ettersom vannstanden i massene vil variere.

Dimensjonering og utforming

Qmax Storm-røret har kombinerte inspeksjons- og sandfangkummer på ledningene, slukrister på overflaten og infiltrasjonsledning som går ut til sidene, 10 cm over rørbunnen. Disse ledningene vil føre vannet ut i pukken. Derfra vil nedbøren sive i fjellsprekker og sprengsteinsfyllinger både horisontalt og vertikalt.

På to tredjedeler av ledningsnettet rundt tomten benyttes Qmax Storm i DN 500/750. På det resterende er det tilstrekkelig med den minste dimensjonen, Qmax Storm: 300/450.

Rørene legges med minimumsfall på en til to promille.

Formål med overvannsløsningen

  • Å drenere nedbøren etter samme prinsipp som før utbyggingen.
  • Da Amandasenteret ble bygget ble det lagt en 400 mm betongledning ut fra tomteområdet, sannsynligvis dimensjonert etter datidens regelverk. Med dagens avrennings- og sikkerhetsfaktorer er det ikke kapasitet for hele tomten i dette røret, dersom en benytter tradisjonell overvannshåndtering
19.02.2020

Multiblokk fikk ordre om leveranse av 5 900 kvadratmeter Multiloc Dren.

I hovedsak er alt av rør og kummer til overvannsledningen levert.

01.02.2020
27.11.2019

Besøk på prosjektet

Her er en artikkel som ble skrevet da entreprenøren i hovedsak hadde fått lagt rørstrekket på nord-siden av tomten.

I denne artikkelen beskrives prosjektet fra entreprenørens og COWis side. 

w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455 pmp@stormaqua.no