Prosjekteringsbistand fra Storm Aqua

Krav om infiltrasjon og fordrøying av tak- og overflatevann i åpne anlegg innenfor planområdet, skapte utfordringer for en utbygger i Sandnes. Takket være prosjekteringsbistand fra Storm Aqua er prosjektet realisert.

På Hesthammaren, i bydelen Hommersåk i Sandnes, er det travel aktivitet både inne og utenfor et nesten åpningsklart treningssenter. De halvkorte høstdagene blir  blant annet benyttet til planting av vintergrønne vekster mellom bygget og vegen. Det som ser ut som dekorativ vegetasjon, er en del av senterets system for overvannshåndtering.

Naturbasert overvannsløsning

Storm Aqua leverer blant annet prosjekteringsbistand i forbindelse med reguleringsplaner og prosjektering av utbyggingsprosjekt. For en tid siden ble daglig leder, Per Møller-Pedersen, kontaktet av utbyggerne av treningssenteret. Forutsetning for byggetillatelse var at de imøtekom kommunens krav til lokal overvannshåndtering, og de oppfattet det som utfordrende å komme videre.

– Treningssenteret ligger langs veien, med parkeringsplass i den ene enden. Vi foreslo en naturbasert løsning som kombinerer et langt stedstøpt regnbed med prefabrikkerte Alma betongregnbed og en fordrøyningskum. Disse anbefalingene løste utfordringen og gir tilfredsstillende overvannshåndtering året rundt, forklarer han.

Treningssenteret er snart åpningsklart, blant annet takket være prosjekteringsbistand fra Storm Aqua. Overvannsanlegget består i en kombinasjon av tre overvannsverktøy, og er basert på naturbaserte løsninger.
En fordrøyningskum, Basal Storm type 2 plassert helt nederst i bildet, sikrer vinterfunksjonen.

Normal- og ekstremtilstand

Nedbøren fra taket og de faste dekkene ledes til regnbedene hvor vannet vil sive nedover, magasineres og infiltreres til grunnen. Anlegget er utstyrt med et nødoverløp hvor vannet ledes direkte til en fordrøyningskum, Basal Storm type 2, som er montert i et hjørne av planområdet. Overløpet vil lede overvannet  til denne ved store nedbørhendelser, og om vinteren, når det er frost på overflaten.

I tillegg til å fordrøye nedbøren vil dette bli infiltrert i grunnen under og rundt kummen. Fra kummen kan overvannet også, ved ekstremhendelser, slippes ut på det kommunale nettet gjennom et strupet utløp.

Daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen helt til venstre. Bildet er fra Klimatilpasningsdagene 2018

– Vi er opptatt av å ta hensyn til normaltilstand og ekstremtilstander. Derfor benytter vi ofte flere typer verktøy i våre anbefalinger for overvannshåndtering, forklarer Per Møller-Pedersen.

Anlegget på Hesthammar er et typisk eksempel på hvordan et prosjekt har latt seg realisere ved at Storm Aqua har skapt en ny løsning basert på kombinasjonen av tre eksisterende verktøy.

Her er en artikkel om prosjekteringsbistand til en konsulent i forbindelse med et boligprosjekt.

Her er en artikkel om prosjekteringsbistand til en konsulent i forbindelse med et boligprosjekt.


Prosjektet skal følges opp av Anwei Sun, som er mastergradsstudent ved NTNU. Det skal også beskrives på Ovase.no og på Storm Aquas hjemmesider.


Det vakkert beplantede arealet er en del av overvannshåndteringen til treningssenteret på Hommersåk.