Rene resultater

Vagleskogveien er en kommunal vei uten påkobling til overvannsnett, i nedbørsbelastede Sandnes. All nedbøren infiltreres i grunnen, via fire ifs-kummer levert av Skjæveland.

Skjæveland Gruppen har inngått avtale med kommunen om tilgangen til kummene i den kommunale veien. Storm Aqua har ansvaret for oppfølgingen av kummene, som skal tømmes og inspiseres årlig. Den 8. Juni 2016 ble dette gjennomført for første gang.

8. juni 2016 ble den første tømmingen og filmingen av ifs-kummene i Vagleskogveien gjennomført. Fra v. Aage Gjesdal, Geir Lillebø og Per Møller-Pedersen.

Alle de fire ifs-kummene fire ble tømt, og så inspisert med videokamera. Resultatet er meget lovende. Den sandfangkummen som får størst tilført vannmengde og derfor er hardest belastet, Kum SF 7, var halvfull av sedimenter. Likevel viste filminspeksjonen av det underliggende pukkmagasinet at det overhode ikke er tilført sedimenter til pukkmagasinet.

Dette bekrefter at kummen virker som det sandfanget den er utviklet for å være. Det var for øvrig heller ikke sedimenter i pukkmagasinet i de andre kummene.


Inspeksjonen av ifs-kummene dokumenterer at selv i den sandfangkummen som var halvfull av sedimenter, var pukkmagasinet under dette helt rent. Ifs-kummene fungerer avgjort etter hensikten.