Resymé Klimatilpasningsdagene 2017

Hvor: Sandnes / Sola: Clarion Hotel Air

Når: onsdag 30. august 2017kl08:30 – torsdag 31. august 2017kl16:00

Praktiske løsninger for overvannshåndtering

Klimaendringer, mer ekstremvær og økt fortetting, gjør at større mengder overvann må  håndteres. Strategier for overvannsdisponering er i endring, vi må over fra bortleding av overvann så fort og effektivt som mulig, til størst mulig grad av lokal disponering.

Hvordan kan dette gjøres? Hva er mulighetene? Finnes det gode og relevante eksempler?

Praktiske løsninger for disponering av overvann var temaet for Klimatilpasningsdagene i 2017.

Disse ble avholdt i fremtidsrettede lokaliteter på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola.

Erfarne foredragsholdere belyste sentrale problemstillinger og tema. Arrangørene la til rette for at deltakerne fikk svar på sine spørsmål og kunne gi sine bidrag. Gjennom utstillinger i mingleområdet fikk de også innspill fra og dialog med noen av de som arbeider med praktiske løsninger.

Vi i Storm Aqua har daglig bred kontakt med blant annet kommuner, rådgivende ingeniører, arkitekter, utførende entreprenører, forsknings- og undervisningspersonale. I tillegg fikk vi mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på fjorårets konferanse. Dette gav oss et godt utgangspunkt for å kunne sette sammen det vi mener ble et nyttig og interessant program.

Under konferansen i 2016 testet vi ut et konsept som vi fikk gode tilbakemeldinger på. Dette konseptet har vi videreutviklet. Programmet for Klimatilpasningsdagene 2017 besto av syv tematiske moduler. I hvert modul ble det aktuelle tema belyst av tre foredragsholdere. Det var avsatt tid til oppklarende spørsmål etter hvert foredrag og tid til diskusjon med salen etter at de tre foredragene var gjennomført. Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å kople seg på diskusjonene rundt de enkelte tema. Det var også lagt til rette for at aktuelle aktører kan stille ut i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Det var i tillegg lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Tirsdag 29. august

Eventuell møteaktivitet. Dette etter eget initiativ, eventuelt med lokale aktører.

Onsdag 30. august

8.30-9.00 Registrering, kaffe/te og velkomst.

9.00-9.10 Velkomst og praktisk informasjon ved møteleder: Sivilingeniør Christen Ræstad, eget firma.

9.10 -9.40 Klima og virkemidler, en nasjonal oppgave og en mulighet ved Kristin Halvorsen, administrerende direktør i Cicero.

9.40-10.10 Klimatilpasning i en storby-region som er kjent for å lenge ha arbeidet med overvannsproblematikk, ved Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

10.10-10.20 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

10.20-10.40 Pause.

10.40 – 11.00 Implementering av Lokal Overvanns Disponering i regulering og byggesak ved Kirsten Vike, senioringeniør i avdeling VAR i Sandnes kommune.

11.00 – 11.20 Ekstremvær og flomveier -konsekvenser for veiene, ved Christen Ræstad, eget firma.

11.20 – 11.40 Bærekraftig utvikling gjennom BREEAM ved Oddrun Hagen, prosjektleder for BREEAM Communities i Norge.

11.40 – 12.00 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

12.00 – 13.00 Lunsj.

13.00 – 13.20 Utvikling av store klimatilpassede byrom ved Louise Fiil Hansen, tegnestueleder SLA Oslo.

13.20 – 13.40 Utnyttelse av ledige byrom til gode uteoppholdsarealer ved Heidi Borgersen, daglig leder i Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

13.40 – 14.00 Eksempler på lokal overvanns disponering i tette bebyggelser ved Erling Holm, eget firma.

14.00 – 14.20 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

14.20 – 14.40 Pause.

14.40 – 15.00 Økt biologisk mangfold med grønne tak og grønne vegger, ved Bengt Tovslid, salgsansvarlig i Bergknapp.

15.00 – 15.20 Fordrøyende bruksrom på tak ved Oddvar Hyrve, senior prosjektleder i Leca Norge og Rune Egeland, daglig leder i Multiblokk.

15.20 – 15.40 Innovasjon innen blå-grønne løsninger ved Edvard Sivertsen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og leder for satsningsområdet overvannshåndtering i Klima 2050.

15.40 – 16.00 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

16.00 – 16.05 Avrunding av dagen.

18.00 – 22.00 Kveldsarrangement. Skjæveland Gruppen er vert for et utradisjonelt middagsarrangement i inspirerende omgivelser.

Torsdag 31. august

8.30 – 8.50 Forståelse for grunnforhold – et fundament for planlegging av overvannssystemer, ved Svein Ole Åstebøl, vann- og miljørådgiver i COWI.

8.50 – 9.10 Infiltrasjonssystem på Stangeland Arena ved Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

9.10 – 9.30 Håndtering av veivann, blant annet i Eidsvolls gate i Sandnes ved Torstein Dahle, fagansvarlig for veier i Sandnes kommune.

9.30 – 9.50 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

9.50 – 10.10 Pause.

10.10 – 10.30 «Separering  light» i Sandnes og Kristiansand ved Odd Arne Vagle, senior rådgiver i Sandnes kommune og Dag Tobiassen, seksjonsleder i Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune.

10.30 – 10.50 Rehabilitering av Lyngdal sentrum, ved Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

10.50 – 11.10 Planlegging, bruk, drift og vedlikehold av permeable dekker i bystrøk ved Rene Kierstein, daglig leder i Stein og Veg.

11.10 – 11.20 Robær og Flettemuren, gode løsninger for lokal vanndisponering, ved prosjektleder for ROBÆR-prosjektet, Hugo Kind fra Stavanger kommune og Bengt Borsheim i Urban Natur.

11.20 – 11.30 Spørsmål og diskusjon rundt temaet.

11.30 – 12.30 Lunsj.

12.30 – 12.50 Innovasjon gjennom eksisterende og nye testprosjekter innen overvannsdisponering ved Per Møller-Pedersen, Daglig leder i Storm Aqua.

12.50 – 13.10 Innovasjon og nytenking i kommunene – holdninger, regelverk og muligheter ved Christen Ræstad, sivilingeniør i eget firma.

13.10 – 13.50 Diskusjon og paneldebatt om den kreative bestilleren og den innovative leverandøren, organisert av Christen Ræstad, sivilingeniør i eget firma.

13.50 – 14.00 Avrunding.

14.00 – 16.00 Ekskursjon til lokaliteter der bærekraftige overvannssystemer er installert (valgfritt).

Utstilling

Det var lagt til rette for en utstilling i tilknytning til mingleområdet. Aktuelle aktører fikk anledning til å vise frem produkter og tjenester. Vi ser for oss at standene er bemannet i pausene så vidt det er mulig. Avgiften for en stand er kr 1 900 for de to dagene. Ta gjerne kontakt så snart som praktisk mulig, dersom det er aktuelt.

Deltakeravgift

Deltakeravgien var kr 3 900,- + mva per person. Deltakeravgiften dekket:
– Deltakelse på konferansen onsdag 30. august og torsdag 31. august.
– Lunch og servering under konferansen begge dagene.
– Ekskursjon til relevante lokaliteter.
– Buss til / fra kveldsarrangementet onsdag den 30. august.
– Kveldsarrangement onsdag den 30. august med god mat og drikke.

Det var også være anledning til å delta på konferansen én dag. Da var deltakeravgien kr 2 200.-

Påmelding stengt 31.08.2017