Samskaping for bærekraftige løsninger i nytt klima

I Stavanger møttes sentrale aktører for å snakke om konkrete handlinger som gjøres og kan gjøres for å tilpasse byer til en ny virkelighet, forårsaket av klimaendringer. Blant de inviterte var Per Møller-Pedersen, fra Storm Aqua.

Temaet for denne workshopen, i regi av Stavanger kommune, var bruk av naturbaserte løsninger for klimatilpasning og bærekraftig byutvikling. Resultatet av arbeidet inngår i det som skal bli Stavangers Veikart for naturbaserte løsninger, klimatilpasning og bærekraftig byutvikling frem mot 2050.

Workshopen ble gjennomført i regi av forskere fra TU Eindhoven, som del av Horisont 2020-prosjektet UNaLab.

Må gjøres sammen

UNaLab retter oppmerksomheten mot naturbaserte løsninger som svar på byers utfordringer i møte med økt urbanisering og klimaendringer. Tilsvarende workshoper arrangeres i en rekke andre byer i Europa som del av prosjektet: Praha, Cannes, Basaksehirog Castellón.

Sentralt i UNaLab står tanken om såkalt samskaping – at myndigheter, næringsliv og innbyggere i fellesskap skal finne de gode løsningene. Derfor la arrangøren i Stavanger vekt på en bredt sammensatt gruppe til workshopen, og inviterte aktører som er sentrale i utviklingen av byen, enten det er arkitekter, byplanleggere, eiendomsutviklere, landskapsarkitekter eller leverandører av løsninger for overvann. I tillegg var kommunen bredt representert.

Forskere fra TU Eindhoven har jobbet med tilsvarende metodikk i andre EU-prosjekter og hadde forut for workshopen i Stavanger intervjuet ledende fagpersoner internasjonalt innen berørte fagfelt. Lokale ressurspersoner ble også intervjuet, herunder Storm Aqua. Målet med intervjuene var å identifisere drivere for endring når det gjelder bruk av naturbaserte løsninger, klimatilpasning og bærekraftig byutvikling

Forberedelser til forandringer

Veikartet for kommunen utarbeides gjennom en serie på tre workshoper. Det blir Stavangers produkt fra EU-prosjektet, som går over 5 år, fra 2017 til 2022. Denne i juni var den andre i rekken, og det ble arbeidet med visjoner og ønskede fremtidsbilder for Stavanger i 2050, innen temaene naturbaserte løsninger, klimatilpasning og bærekraftig byutvikling. I denne sammenheng er klimatilpasning det som gjøres for å tilpasse oss de klimaendringene som kommer – for eksempel havnivåstigning eller mer nedbør, og ikke tiltak for CO2-kutt.

Den første runden med workshoper i UNaLab-prosjektet ble gjennomført i desember 2017. Da ble det arbeidet med en ambisjon for Stavanger frem mot 2050.

Den siste workshopen skal arrangeres høsten 2019. Som underlag for veikartet vil forskere fra Fraunhofer-instituttet i Stuttgart også gjennomføre en systemanalyse av Stavanger, for å se på hvor kommunen står nå med tanke på å gjennomføre og ta i bruk naturbaserte løsninger. De vil da se på alt fra det organisatoriske i kommunen, til bruk av samskaping, anskaffelsesprosedyrer, folkehelseperspektiv, digitalisering, aktuelle naturbaserte løsninger med mer.

Om lag 30 mennesker, fra sentrale posisjoner knyttet til byutvikling og klima, deltok på workshopen i Stavanger i juni. Den var i regi av forskere fra TU Eindhoven.

Fakta UNaLab:

  • Over hele verden gjennomgår byer en fundamental transformasjon og står overfor grunnleggende forandringer, forårsaket av intensiv urbanisering og ekstreme værforhold, som skyldes klimaendringer. Naturbaserte løsninger representerer en mulighet for å gjennomføre endringene i samspill med naturen, samtidig som en kan oppnå flere miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.
  • Målet med EU-prosjektet UNaLab er å håndtere disse utfordringene ved å implementere naturbaserte løsninger i foregangsbyer, og byer som følger disse.
  • UNaLab har 28 partnere fra ti byer i Europa og verden for øvrig. Disse består av representanter fra industri, forskning og offentlige organisasjoner. Foregangsbyene er Eindhoven, Tampere og Genova. Disse følges av byene Cannes, Praha, Başakşehir, Castellón, Stavanger, Buenos Aires og Hong Kong. Utvalget representerer en balansert geografisk spredning, samt en diversitet i størrelser og klimatiske forhold.

Informasjonen er hentet fra invitasjonen til workshopen i Stavanger, samt fra Per Møller- Pedersen hos Storm Aqua.

For mer informasjon om UNaLab, vennligst se her.