Storm Aqua – Et tilbakeblikk på 2016

Når vi nå nærmer oss årsskiftet, er det naturlig å se tilbake på året som gikk. Året har hatt mange milepæler, hvorav to er spesielt viktige. Disse har bidratt til at Storm Aqua og Skjæveland Gruppen virkelig er kommet på overvannskartet i Norge.

Storm Aqua leverer innspill til videre prosjektering av overvannshåndtering, utfører målinger og utarbeider dokumentasjon. Vi driver med produktutvikling og er en pådriver innen forskning og utvikling. Vi arbeider også med kompetanseheving eksternt og internt. Eller som daglig leder Per Møller-Pedersen oppsummer det:

– Ett ledd i vår filosofi er å være en god samspillpartner for kommuner, konsulenter og entreprenører, og formidle den kunnskapen og erfaringen vi sitter på.

– Hele 2016 har vært et spennende år for oss, sier Per Møller-Pedersen.

Klima 2050 skal styrke Norges innovasjonsevne og konkurransekraft innen klimatilpasning.

Klima 2050: Skjæveland Gruppen ble i februar 2016 tatt opp som industripartner i forskningssamarbeidet Klima 2050. Partnerskapet i Klima 2050 gir søsterselskapene i Skjæveland Gruppen; Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua, mulighet for å utvikle fremtidsrettede overvannsløsninger i samarbeid med de beste i landet.

Befaring i Sandnes sentrum, hvor en gate er anlagt uten kobling til kommunalt overvannsnett.

Klimatilpasningsdagene: Årets største løft innen kompetanseheving og formidling er utvilsomt Klimatilpasningsdagene i Sandnes. 120 deltakere var samlet i to dager. Hovedtemaet ble presentert gjennom foredrag knyttet til vann som utfordring og ressurs, vannets vei, blågrønne løsninger, permeable dekker, infiltrasjonssystemer, fordrøyning og flomveier, utslippskrav og rensing, drift og vedlikehold samt utfordringer og helhetlige tanker fremover. Klimatilpasningsdagene i Sandnes er kommet for å bli, og i 2017 blir arrangementet 30. og 31. august.

Prosjekt: I løpet av året har vi arbeidet videre med eksisterende prosjekt og blitt involvert i en rekke nye. Vi har utviklet forskjellige praktiske konsepter for lokal disponering av overvann. De har vi innarbeidet i prosjekter vi er involvert i. Vi har også gitt en rekke innspill til forskjellige utviklingsprosjekt, enten de er i reguleringsfasen eller i byggefasen. Tre viktige prosjekter er beskrevet nedenfor:

Stangeland arena, hvor Storm Aqua har bidratt med utviklingen av en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett.

Stangeland Arena er Havdur Idrettslags nye fotballhall. Der har Storm Aqua bidratt med utviklingen av en komplett overvannsløsning uten avrenning til offentlig nett. Tomten ligger lavt i terrenget, overvannsløsningen er meget grunn og alt overvann infiltreres på egen tomt. Arbeidet ble startet i vår, og hallen åpnet i slutten av oktober.

På Foss Eikeland er et  industriområde anlagt med full lokal infiltrasjon av overvann og ingen utslipp til offentlig nett. Der er både overflaten og traubunnen formet slik at overvannet ledes i riktig retning. Grunnarbeidet ble startet på forsommeren, og arealet dekkes med industristien nå før jul.  Kommunens krav var infiltrasjon via regnbed. Beregninger utført av Cowi på oppdrag av Storm Aqua viste imidlertid at overvannet kunne håndteres bedre på en annen måte.

I Lyngdal gjennomføres en fullstendig oppgradering av sentrumskvartalet. Så mye som mulig av overvannet skal håndteres lokalt.

Lyngdal sentrum oppgraderes fullstendig ut fra et mål om at så mye som mulig av overvannet skal infiltreres lokalt. Samtidig skal sentrum fremstå som fremtidsrettet og med høy estetisk kvalitet. Løsningen som Storm Aqua har bidratt med, bygger på permeable dekker og en lukket flomvei.

Test- og demonstrasjonsfeltet: For å dokumenterte resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon ut fra reell bruk og over tid, har Skjæveland og Multiblokk investert rundt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt på tomten til Multiblokk utenfor Sandnes.

Mastergradsstudent Jens Trandem systematisere og analyserte måledata fra feltet som en del av masteroppgaven sin. Masteroppgaven la han frem i Trondheim i juni. Han gjennomførte det fem-årige masterstudiet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU, og valgte ”Vann og miljø”, med Vannforsynings- og avløpsteknikk som hovedretning.

Denne blå-grønne-grå veggen hos NIBIO på Særheim er ett av Storm Aquas prosjekt inn i ROGBÆR.

ROBÆR prosjektet: Myndighetene har bedt kommuner om å begynne på klimatilpasningsarbeidet. I Rogaland har Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola, i samarbeid med ExxonMobil og NIBIO, etablert ROBÆR. Bergen kommune er også med i prosjektet, som tar sikte på å løse konkrete utfordringer med dimensjonering og tilpasning av blå-grønn infrastruktur, både til dagens klima og forventet fremtidig klima, spesielt hvordan en bør kombinere flere løsninger for samme kilde for å øke effektiviteten.

Storm Aqua er knyttet til ROBÆR med tre konkrete prosjekt; et trafikksikringsprosjekt i Eidsvollgate, et forskningsprosjekt om en grå-blå-grønn vegg på NIBIOS forskningsstasjon på Særheim, samt Stangeland Arena.

Faglige miniseminarer: I løpet av året har vi gjennomført vårt faglige miniseminar om overvann for en lang rekke virksomheter og organisasjoner.

Norsk Kommunalteknisk Forening avd. Rogaland, da Per Møller-Pedersen holdt foredrag for dem i vår, før omvisningen på trestfeltet.

Foredrag: Vi har også holdt foredrag ved en del andre arrangementer. Blant disse er Norsk Kommunalteknisk Forening i Rogaland, som i vår arrangerte fagsamling med kvalitet som hovedtema. De inviterte Storm Aqua til å holde foredrag og ønsket hjelp til å få svar på hva været får å si for bygg og infrastruktur, og hva vi kan gjøre med det. Storm Aqua har også vært værtskap for et medlemsmøte i Rogaland Trafikktekniske Forening.

Som ett ledd i arbeidet med å forberede kommunene på skadeforebyggende tiltak, arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Akershus i januar seminaret: “Klimatilpasning – overvann.” Dit ble Storm Aqua, ved daglig leder Per Møller-Pedersen, invitert for å holde foredrag om «Helhetlige vurderinger av alle ledd i kjeden. Dokumentasjon av løsninger.» Storm Aqua holdt også et innlegg på Fylkesmannen i Rogalands byseminar om klimatilpasning og overvann. Foredraget hadde tittelen «Praktiske løsninger for overvannshåndtering»

Representanter fra Kristiansand, Lillesand og Mandal under omvisning i regi av Storm Aqua i juni.

Besøk i sør: I vår arrangerte Storm Aqua et miniseminar i Kristiansand. Som en konsekvens av dette, besøkte sørlandskommunene Kristiansand, Lillesand og Mandal Storm Aqua i to dager i juni, for å lære mer om helhetlige overvannsløsninger.

Besøk i nord: Som så mange andre kommuner, har Tromsø utfordringer innen overvann. I nord får klimaendringene en ekstra effekt fordi infrastrukturen også skal takle store nedbørsmengder midtvinters, på frossen bakke, is og snø. Tromsø kommune har tatt tak i utfordringene og er i gang med å modernisere VA-nettet. Storm Aqua ble kontaktet for å gi innspill til nye muligheter for å håndtere overvannet. I den anledning besøkte Storm Aqua kommunen i desember og gjennomførte samtidig et faglig miniseminar.

Fra vårt besøk på IFAT i vår. Fra v. Aage Gjesdal og Per Møller-Pedersen, begge fra Storm Aqua.

IFAT: verdens største messe innen vann og avløp, arrangeres i München hvert annet år. Storm Aqua besøkte messen sammen med andre aktører fra Skjæveland Gruppen. Der hentet de ideer, knyttet kontakter og fikk bekreftet at kursen som Storm Aqua har valgt, er riktig.

Novatech: Senere i år deltok Storm Aqua på Novatech, en vitenskapelig konferanse som arrangeres hvert tredje år, denne gangen i Lyon i Frankrike. I tre dager var 500 eksperter fra hele verden samlet for å dele erfaringer om løsninger for håndtering av overvann i urbane strøk.