Storm Aqua følger opp seks masterstudenter i vår

Seks studenter ved NTNU gjennomfører nå sine masteroppgaver i tilknytning til Klima 2050, i samarbeid med Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua.

Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua er aktive industripartnere i forskningssamarbeidet Klima 2050.

Gjennom Klima 2050 arbeides det for å finne metoder for å tilpasse oss til et klima i endring. Utviklingen av naturbaserte løsninger for disponering av overvann er et av temaområdene. Blant resultatene er et utbytterikt samarbeid mellom Skjæveland Gruppen og NTNU. Seks mastergradsstudenter har nå valgt å skrive sine oppgaver i tilknytning til problemstillinger som er relevante for Skjæveland Gruppen.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, har ansvaret for veiledningen av seks mastergradsstudenter i vår.

Hovedkontakten med mastergradsstudentene og NTNU ivaretas av Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

– Vi er stolte av at så mange studenter har funnet det interessant å arbeide med problemstillinger som vi opplever til daglig. Vi har et godt samarbeid med forsknings- og undervisningsinstitusjonene.

Studentenes store og målrettede innsats i masteroppgaven styrker utviklingen og dokumentasjonen av nye måter å disponere overvann på. Resultatet av dette arbeidet vil komme godt med når overvannsløsninger i utbyggingsprosjekter skal prosjekteres, forklarer den erfarne lederen.

Presentasjon av studentene

Mastergradsstudent Heidi Jensen.

Heidi Jensen skriver om frost og permeable dekker. Dette tar utgangspunkt i en rekke spørsmål som stilles rundt ytelsen av permeable dekker, spesielt i tilknytning til frysing/tining i kystnære strøk.
Analysedata vil være tilgjengelige fra test- og demonstrasjonsfeltet til Skjæveland gruppen i Sandnes, og fra et nytt anlegg til Vikaune Fabrikker i Malvik.

Mastergradsstudent Asbjørn Rafdal.

Asbjørn Rafdal skriver om frost i grunne overvannssystemer, spesielt knyttet til rørsystemer som ligger tett ved overflaten.

To vesentlige tema er hydraulisk ytelse i frostperioder, samt risiko for frostsprenging.

Aktuelle steder for datafangst blir på Trandum, i Trondheim og på Gardermoen.

Mastergradsstudent Anwei Sun.

Anwei Sun skriver om Alma regnbed i kombinasjon med omliggende regnbed/permeabelt dekke.

Alma regnbed er et prefabrikkert regnbed som tilfører ekstra fordrøyning i grunnen og som også har vinterfunksjon. Ved store nedbørsmengder kan omliggende arealer bli benyttet som oversvømmelsesarealer.
Analysedata vil bli hentet fra en ny installasjon på test- og demonstrasjonsfeltet til Skjæveland Gruppen, samt et utbyggingsprosjekt i Sandnes.

Mastergradsstudent Nora Marie Eriksen Marthinussen.

Nora Marie Eriksen Marthinussen skriver om modellering av avrenning og konsentrasjon av avisningskjemikalier ved Stavanger lufthavn Sola.

Arbeidet gjøres i tilknytning til et pilotprosjekt i Klima 2050, hvor en ser på nye muligheter for å kunne håndtere overvann fra rullebanen og samtidig sikre biologisk nedbrytning av avisningskjemikalier.
Oppgaven gjennomføres i samspill med Avinor.

Mastergradsstudent Lise Berit Rugland.

Lise Berit Rugland skriver om avrenningsmodellering og funksjon ved Stangeland Arena. Her har Skjæveland Gruppen installert et komplett system med en rekke barrierer for fordrøyning og infiltrasjon av overvannet.

Måledata som er innhentet over en periode på 14 måneder,  danner utgangspunktet for analysearbeidet.

Mastergradsstudent Li Li.

Li Li skriver om hydraulisk ytelse og termiske effekter av et Urbant uterom på Høvringen i Trondheim, spesielt i tilknytning til frysing/tining vinterstid.

Et Urbant uterom gir tak bruksegenskaper året rundt, samtidig som overvann fordrøyes. Oppgaven til Li vil undersøke og dokumentere hvordan et Urbant uterom fungerer om vinteren, spesielt i kystnære strøk.

Studentene besøkte Skjæveland Cementstøperi, Multiblokk og Storm Aqua i november 2018 som en del av forarbeidet før oppgaveskrivingen. Professor Sveinung Sægrov fra NTNU og seniorforsker Edvard Sivertsen fra SINTEF / Klima 2050 deltok også.

Mastergradsstudentene fra NTNU under besøket hos Storm Aqua og de øvrige selskapene i Skjæveland Gruppen. Per Møller-Pedersen og Aage Gjesdal var verter.