Storm Aqua gratulerer med åpningen av ZEB-lab!

ZEB-laboratoriet, et forskningssenter for fremtidens løsninger for bærekraftige bygg og tekniske løsninger, åpnes av forskningsministeren torsdag 4. mars.

Senteret ligger på Gløshaugen i Trondheim. Her skal fremtidens løsninger testes ut, samtidig som forskere jobber der. Laboratoriet er etablert som et nullutslippsbygg, og finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova.

Å håndtere overvann og bruke nedbøren lokalt, er god klimatilpasning. Selskapene i Skjæveland Gruppen har, gjennom sin deltakelse i Klima 2050, hatt gleden av å bidra med kompetanse og produkter til et fremtidsrettet overvannssystem for ZEB laboratoriet.

Dreneringsstrategien for laboratoriet er å i størst mulig grad fordrøye og å utnytte overvannet. Tomten ble delt inn i hensiktsmessige deldreneringsområder og ulike håndteringsstrategier ble innarbeidet.  Arealet ved bygget er delt inn i flere avrenningsområder:

  • Permeable overflater som grus, gress, plantefelt og buskfelt.
  • Permeable flater med belegningsstein.
  • Regnbed.
  • Taket på ZEB laboratoriet.
  • Parkeringsplass.

Detaljprosjekteringen ble utført av Multiconsult.

Nedbøren fra de ulike deldreneringsområder på tomten samles i et underjordisk magasin bygget av  betongelementer. Dette muliggjør både fordrøyning før utslipp til kommunal overvannsledning og oppsamling av vann i et vannreservoar. Magasinet kan utnyttes på mange forskjellige måter – regulere utslippsmengde i forhold til plass i overvannsledning, vanning, sykkelvask, og annet. På sikt kan det også være mulig å varmeveksle med vannmagasinet for å hente ut varme om vinteren og kjøling om sommeren.

Vi håper at overvannssystemet kan danne grunnlaget for utviklingen av kunnskap og nye nye fremtidsrettede løsninger.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, i forbindelse med etableringen av det nedgravde magasinet for tidsforsifking og lagring av overvann.

Her er en beskrivelse av løsningen for bærekraftig overvannsdisponering ved ZEB-laboratoriet.

Og her beskriver SINTEF selve åpningen av det fremtidsrettede laboratoriet.

Vi i Storm Aqua er takknemlige for anledningen til å bidra med vår overvannskomptanse til realiseringen av ZEB-laboratoriet. Vi ser også frem til spennende resultat og videre samarbeid.