Test- og demonstrasjonsfelt; et levende utendørs klasserom

Produktutvikling kan være krevende. En skal skape nye produkt og systemer som løser eksisterende og i noen tilfeller kommende problem. I tillegg skal en bygge opp erfaring. Dette skal introduseres til potensielle kunder.

Skjæveland og Multiblokk driver kontinuerlig innovasjon for å løse utfordringer som bedriften er blitt kjent med. De to bedriftene har i en årrekke utviklet nye produkter og løsninger, blant annet for overvannsdisponering. For å visualisere effekten av overvann på permeable dekker, forske og få dokumenterte resultater som ivaretar utfordringer knyttet til infiltrasjon ut fra reell bruk og over tid, investerte Skjæveland og Multiblokk i 2014/2015 rundt 5 millioner kroner i et test- og demonstrasjonsfelt på tomten til Multiblokk utenfor Sandnes. Dette ble åpnet i mai 2015. I tillegg ble Storm Aqua stiftet.

Samtidig som feltet er en unik test- og dokumentasjonsarena, er det et levende, utendørs klasserom. Området er senere videreutviklet med nye produkter. Se her for ytterligere bakgrunnsinformasjon.

Dokumentere, forske, formidle

Storm Aqua be etablert i april 2015, rundt samme tidspunkt som test- og demonstrasjonsfeltet ble åpnet. Kompetanseselskapets mål er å hjelpe til med klimatilpasset overvannsdisponering. Det arbeides innen fire områder: Planlegging av overvannssystemer, måling og dokumentasjon, forskning og utvikling samt kompetanseheving. I dette arbeidet er test- og demonstrasjonsområdet en vesentlig faktor.

Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, har gjennom disse årene hatt utallige gjester på besøk på test- og demonstrasjonsfeltet. Der gjør han som regel seks stopp.

Per Møller Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, foretar målinger av den permeable kjøreveien på Testfeltet hos Multiblokk.

Tilførselsveien

Testområde 1 og 2 er to veiseksjoner med permeabelt dekke. Veiseksjonene utsettes for tung belastning fra store kjøretøy, opp til 1000 tonn per dag. I disse to feltene testes infiltrasjonskapasiteten og stabiliteten til det permeable dekket.

Det permeable dekke har eksistert i tre og et halvt år, forteller han. Rundt 350 000 t i form av tunge kjøretøy har passert over dekket. Tilførselsveien har satt seg litt men den største setningen er kun rundt 20 mm. Det permeable dekket, settelaget og bærelaget under, er låst sideveis og det gir god stabilitet. Så langt har det ikke vært avrenning fra det permeable dekket; alt overvann er blitt infiltrert. Det bekrefter at det er mulig å bruke permeabelt dekke i vei, også selv om det utsettes for store belasninger fra tunge kjøretøy.

Den permeable industristeinen, Multiloc Dren fra Multiblokk er benyttet på et parkeringsområde med ekstrem nedbørsbelastning.

Det større permeable området

Testområde 3 er en del av et parkeringsområde, og dekket av permeabel betongstein, Multiloc Dren. Resten av parkeringsområdet er belagt med tett betongstein og avrenningen skjer mot det permeable dekket. Testområde 3 blir således belastet med regnvann og støv fra et område som er 15 ganger så stort som eget areal. I løpet av et år kan vi få frem hva det normalt skjer i løpet av 7-15 år. På dette testområdet testes infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket samt infiltrasjonskapasiteten til et infiltrasjonssandfang, som tar eventuelt overløp fra det dette.

Testingen viser at det permeable dekket har kapasitet til å kunne håndtere store vannmengder dersom fugene er relativt friske og dersom grunnen kan ta imot vannet. Over tid vil fugene fange opp finstoff og det reduserer kapasiteten. Den stabiliserer seg imidlertid på et nivå som tilsvarer ca 10% av opprinnelig kapasitet da dekket var nytt. Det er dette stabile nivået som vi benytter i kapasitetsberegninger når et prosjekt dimensjoneres.
– Et nytt permeabelt har egentlig ti ganger overkapasitet, forteller Per Møller-Pedersen.

Jens Trandum gjennomførte en mastergradsoppgave på det permeable dekket. Han fant blant annet ut av at det er finstoff med en kornstørrelse mindre enn 0,2 mm som er årsaken til tiltettingen. Det sitter imidlertid kun i de øverste 20 mm av fugene. De kan erstattes og kapasiteten kan gjenetableres, hvis det er ønskelig.

Tiltettingen har imidlertid også en positiv effekt. Fugene fungerer som filter og kan ta dekkstøv, bremsestøv, oljerester, tungmetaller osv fra kjøretøy. Så langt har det vært lite oppmerksomhet omkring denne funksjonen.

Per Møller Pedersen, daglig leder i kompetanseselskapet Storm Aqua, i det opplyste fordrøyningsmagasinet på testfeltet hos Multiblokk.

Fordrøyningsmagasinet

I grunnen under test- og demonstrasjonsfeltet er det plassert to infiltrasjonssandfang, forbundet via et rørsystem. Overvann fra kummene samles i et fordrøyningsmagasin i det nord-østre hjørnet av feltet. Over fordrøyningsmagasinet er et lite hus, og via dette og en trapp er det tilgang til fordrøyningsmagasinet. Dette er for øvrig opplyst, og kan om ønskelig besøkes.

Alle enkeltpunktene er målsatt, og det dokumenteres fortløpende hvor mye vann som infiltreres hvor.

Testene viser at fordrøyningsmagasinet fungerer som planlagt. Fordrøyningsmagasinet er konstruert slik at den enen delen er en vertikal kum som tar imot vannet. Det renner inn i den ene siden, bunnen av kummen fungerer som et sandfang og vannet renner ut av den andre siden gjennom et strupet utløp.

Fra venstre Geir Lillebø og Aage Gjesdal fra Skjæveland og Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua i arbeid med dokumentasjon av den nederste av ifs-kummene i Vagleskogveien.

Vagleskogveien

I den kommunale Vagleskogveien, i tilknytning til testfeltet, har Skjæveland etablert en overvannsløsning uten påkobling til eksternt nett. All nedbøren infiltreres i grunnen via fire ifs-kummer, med inspeksjonsluke i bunnen. Også disse er utstyrt med måleutstyr som registrerer all nedbør inn og ut av kummene. I tillegg måles slamnivået, og via inspeksjonslukene kan en overvåke slamnivået i grunnen under kummene. Mer bakgrunnsinformasjon finner du her.

Flettemuren vil etter hvert danne en fordrøyende grønn vegg, og utgjør et rensende, vertikalt regnbed.

Flettemuren

Sommeren 2017 ble det etablert en Flettemur sør-øst på feltet. Denne danner et vertikalt regnbed og benyttes som feltet for øvrig både til testing, dokumentering og demonstrasjon. Urban Natur og NIBIO Særheim er samarbeidspartnere når det gjelder vekstmedium og plantevalg.

Test-takene ble montert forut for Klimatilpasningsdagene 2017, som dette bildet er fra.

Takene

Sommeren 2017 ble det også investert i tak-flater som utgjør testområder. Takene er henholdsvis tekket med sedum, lett belegningsstein à la Urbane Uterom og ordinær tekking.

Resultatene fra måling av avrenning fra takene publiseres etterhvert.

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller omvisning på test- og demonstrasjonsfeltet. Velkommen!