Utbyggere fikk utvidet kunnskap om overvann

Storm Aqua ble invitert av Hellvik Hus Kjededrift for å dele erfaring og kunnskap om overvannshåndtering. Hva lærte de?

Etablert i 1947 er Hellvik Hus blant landets eldste ferdighusprodusenter. Konsernet Hellvik Gruppen har i dag ca. 300 ansatte, med en omsetning på rundt 1 milliard kroner i 2019. Et 30-talls forhandlere i store deler av Norge ivaretar kontakten med markedet. Boligkjeden driftes av Hellvik Hus Kjededrift, lokalisert på Hellvik ved Egersund.

I kjedens prosjektutviklingsforum samles de av selskapets 31 kjedemedlemmer som driver med eiendomsutvikling, regulering, prosjektutvikling og feltutbygging. Samlingene gjennomføres to ganger årlig, over to dager.

Kompetanseheving

Til forrige samling var Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, invitert for å beskrive utfordringer og muligheter knyttet til overvannsdisponering.

Brit Ohma, kvalitetssjef i Hellvik Hus Kjededrift AS.

– I samlingene tar vi opp aktuelle temaer knyttet til deltagernes fagfelt, som planarbeid, reguleringsarbeid, utbyggingsavtaler, oppfølging av rekkefølgekrav, nødvendige rutiner og sjekklister for å ivareta dette fagfeltet og lignende. Vi bruker både eget personell og eksterne foredragsholdere.

Fordi kommunene stadig stiller strengere krav knyttet til overvannshåndtering på egen eiendom, ønsket vi å få del i Storm Aquas kompetanse. Vi forstår at et av formålene med etablering av selskapet er jo å dele slik kunnskap og erfaring, forklarer Brit Ohma.

Hun er kvalitetssjef i Hellvik Hus Kjededrift AS, har erfaring fra entreprenørbransjen og som kommuneingeniør i Egersund kommune, og kjenner Skjæveland Gruppen og selskapenes produkt og kompetanse fra tidligere samarbeid.

Utfordringer og verktøy

– Overvann har alltid vært et tema, men klimaendringene og de nye kravene stiller helt andre krav til utbyggere. Flere og flere kommuner stiller egne krav om at du må ivareta vann på egen tomt i tillegg til myndighetskrav. Vi skal også ta hensyn til ytre omgivelser, og de påvirkes når en gjennomfører utbygginger.

Derfor er det viktig å få lære om verktøy som regnbed i kombinasjon med permeabel belegningsstein, grønne tak og andre tiltak. Disse verktøyene som kan redusere og forsinke påslippet til kommunale ledninger, er funksjonelle der kommuner fortsatt tillater påkobling av eget overvann på kommunens ledningsnett. Jo mer grønt og andre overflateløsninger enn asfalt det er på eiendommene, jo bedre overvannshåndtering – for eksempel, beskriver kvalitetssjefen i huskjeden.

Riktig utformet kan det grønne i uterommet utgjøre en vesentlig del av overvannshåndteringen. Dette var een del av budskapet fra Storm Aqua til Helvik Hus prosjektutviklingsforum.Riktig utformet kan det grønne i uterommet utgjøre en vesentlig del av overvannshåndteringen. Dette var een del av budskapet fra Storm Aqua til Helvik Hus prosjektutviklingsforum.

– Har du konkrete eksempler på tema dere lærte om fra Storm Aqua?
– Ja, Per Møller-Pedersen snakket om det overordnede perspektivet knyttet til overvann i et fremtidsbilde, samspill og utviklingstrekk innen overvannsdisponering, samt viktigheten av god situasjonsforståelse fordi utbygginger endrer naturen i omgivelsen og en må ta hensyn til naturlig vannforekomster i nærheten. Han beskrev også kommunale krav, mulige løsninger og verktøy, svarer Brit Ohma.

– Klimaendringene, som gjør at store vannmengder kommer plutselig og hurtigere enn før, gir nye utfordringer også knyttet til flom. Også det med å benytte grunnundersøkelser for å forstå hvordan vannet vandrer i grunnen er vesentlig. Det samme er kompetanse om grunnforholdene knyttet til mulighet for infiltrasjon, før tiltak som utbygging. Derfor var det så godt å få ta del i hans kunnskap og erfaringer, utdyper hun.

Bildet fra et Helvik Hus prosjekt, Lyngåsen på Romerike, viser med all tydelighet hvordan en utbygging påvirker omgivelsene.

Stopper ikke med dette

– Hva er tilbakemeldingene etter foredraget?
– Det er en enorm kompetanse blant deltakerne, mange har over 30 års erfaring. Prosjektutviklingsforum er nettopp et forum hvor vi deler erfaringer, som gjør at vi igjen har grunnlag for å skape bedre løsninger. De syntes det var veldig interessant, og denne kunnskapen vil komme til nytte. Per Møller-Pedersens presentasjon gjøres også tilgjengelig for alle som var til stede. Nå når de vet hvilke kompetanse Storm Aqua sitter på og hvilken bistand selskapet tilbyr, kan de også henvende seg til Storm Aqua ved behov, forklarer kvalitetssjefen.

Storm Aqua har gjennom produktutvikling, innovasjon og prosjekter selskapet har vært engasjert i, bygget opp solid kunnskap og erfaring.

– Vi deler gjerne vår kompetanse med andre og håper at dette kan bidra til fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering. Derfor var det kjekt å få denne invitasjonen, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

– Vi har inntrykk av at Hellvik Hus er et fremtidsrettet selskap, som ønsker å ivareta sine kunder og omgivelsene på best mulig måte.

Dette arrangementet tilrettela vi Storm Aqua ut fra noen av de problemstillingene prosjektutviklere kan stå overfor. Storm Aqua arrangerer jevnlig seminarer og presentasjoner for ulike aktører, og skreddersyr vanligvis disse rundt et spesifikt tema.

I tillegg arrangerer Stormn Aqua Klimatilpasningsdagene en gang i året, denne gangen 21-22. september. For mer informasjon, følg med her.

Fakta:

To ganger i året samles prosjektutviklerne til et forum hvor aktuelle problemstillinger blir presentert og diskutert. I år var overvannshåndtering ett av temaene. Hellvik Hus valgte å engasjere Storm Aqua for å dele denne kompetansen med selskapets prosjektutviklere.