Kartlegging av infiltrasjonsmuligheter for overvann

Storm Aqua er engasjert av Kolnes Maskin for å kartlegge infiltrasjonforholdene før en utbygging i Stavanger. I begynnelsen av januar ble det installert grunnvannsmåler og nedbørsmåler. Planlagt måleperiode er 3 måneder.

I Husabøryggen felt 7.3., på Hundvåg i Stavanger, skal 22 rekkehus bygges på en tomt på 6, 2 dekar.

– Målingene vi gjennomfører er en del av arbeidet vi gjør med å klarlegge forholdene for infiltrasjon og utarbeide forslag til en god overvannsløsning i byggeprosjektet, forteller Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Han har i en årrekke arbeidet med utviklingen av overvannsløsninger.

– Det er fire forhold som må være på plass for en god infiltrasjonsløsning, forklarer den erfarne fagmannen.

  • Grunnen må ha tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet. Løsmassekart fra NGU gir en indikasjon som kan avdekkes nærmere med kornfordelingsanalyser av jordprøver og måling av infiltrasjonskapasitet.
  • Det må være plass til å kunne infiltrere. Dette kan avdekkes gjennom måling av grunnvannsstand.
  • Det må være kommunikasjon i grunnvannet slik at dette kan transportere vannet vekk. Variasjon i grunnvannstanden som følge av nedbør vil gi en god indikasjon.
  • Det må ikke være risiko for at infiltrasjonen kan forårsake skader nedstrøms eller oppstrøms. Dette kan avklares ved gjennomgang av kartmateriale og befaring.
Lars Møller-Pedersen, prosjektleder i Storm Aqua og Bjørn Hovland, Markedssjef i Soolo, viser frem installasjonen.

DET SER GODT UT

– I dette prosjektet på Husabøryggen er vi blitt engasjert på et tidlig tidspunkt, før byggingen starter. Blant fordelene er at vi kan bidra med å klarlegge mulighetene for overvannsløsninger i god tid før byggestart. Med et godt datagrunnlag kan vi utarbeide en oversikt over mulige kombinasjoner av overvannsløsninger. Utbygger kan så benytte denne til å underbygge valget av overvannsløsning som kan bearbeides videre gjennom detaljprosjektering, beskriver Per Møller-Pedersen.

Grunnvannsnivået måles av en trykksensor og nedbør måles av en regnsensor. De er koplet til hver sin batteridrevne enhet, koplet til internettet (Internet of Things eller IoT) og som kommuniserer trådløst med en sentral database.

Storm Aqua samarbeider med Soolo om dette måleprosjektet. Målet er å kartlegge synergieffektene av å benytte deres teknologi også for undersøkelser knyttet til overvann. Bjørn Hovland, markedssjef i Soolo, forteller at deres sensor og kommunikasjonsenhet er brukt i mange forskjellige målinger, men at det er første gang de har vært brukt til måling av grunnvann.

– Det er interessant for oss å prøve ut nye anvendelsesområder og bidra til å finne gode overvannsløsninger, sier Hovland.

– De foreløpige resultatene fra kornfordelingsanalyser og grunnvannsmåling ser bra ut fra dette prosjektet. Derfor er vi optimistiske når det gjelder å finne frem til en god og kostnadseffektiv overvannsløsning, avslutter Per Møller-Pedersen.

Gå her for mer informasjon om måletjenestene Storm Aqua tilbyr.