Infiltrasjon, med eksempler

Infiltrasjon handler om å føre vannet tilbake til grunnen og videre i sitt naturlige kretsløp. I vår sammenheng snakker vi om kunstig infiltrasjon, gjennom rør og kummer.

Regnvann som treffer uberørt natur siver ned i grunnen, samler seg i smådammer, sildrer videre til småbekker som blir til større bekker og kraftige vassdrat.

Vann som treffer tette flater, som i urbaniserte strøk, må ivaretas. Historisk sett har nedbøren blitt samlet i kummer og ført til resipient via rør. Urbanisering, utilstrekklig kapaistet i overvannsnett og et forverret klima gjør det nødvendig å løse overvannsproblemene våre via kunstig infiltrasjon. Dette er allerede innarbeidet i retningslinjene til kommuner.

Ved å samle nedbør i rør og kummer, og la det sive ut, infiltrere, i grunnen rundt og under kummer og rør, ivaretas behovet for overvannshåndtering uten at en belaster eksisterende overvannsnett.

Infiltrasjon kan skje via Ifs-kummer, vie Storm kummer, via permeable dekker og i veioppbygning via ledninger knyttet til overvannsnettet, med mer.

Som en del av vår pakke for helhetlige, effektive og trygge overvannsløsninger tilbyr Storm Aqua bistand til valg av riktig løsning for kunstig infiltrasjon, samt dimensjonering og drift av denne.

Her er en artikkel om fordrøyning med effektiv infiltrasjon.