Tine meierier Grannes

Et permeabelt industridekke på 4200 kvadratmeter, på et areal hvor grunnen er lite egnet for infiltrasjon.

Beskrivelse

Fremfor å asfaltere sin nye oppstillingsplass, valgte Tine meierier å dekke arealet med permeabel industristein av betong. Det gir et flatt og tørt dekke med ekstrem toleranse for punktbelastning.

Bakgrunn

Ved Tine meierier, på Grannes i Sola kommune, var det behov for å opparbeide et nytt område på 4200 kvadratmeter til oppstillingsplass for tunge kjøretøy, kontainere og øvrig utstyr. Det var opprinnelig planlagt asfaltdekke. I diskusjoner mellom entreprenøren Georg Stangeland, byggherreombud fra Epcon, representanter fra Tine meierier, VA-ingeniør fra Sweco, representanter fra Multiblokk og Storm Aqua ble dette endret til et permeabelt industridekke, selv om grunnforholdene er lite egnet for infiltrasjon. 

Overvannsløsninger

På området legges Multilock Dren, en industristein som vil gi 12 prosent åpning i dekket. Med oppstillingsareal uten fall mot sluker får meieriet større fleksibilitet, bedre lagringsmulighet for containere, samt økt kjørekomfort. 12 prosent av overflaten er åpen, slik at regnvannet vil trenge gjennom dekket og ned i oppbyggingen. Dermed vil dekket holde seg tørt når det regner. Betongsteinen av industrikvalitet gir i tillegg ekstrem tåleranse for punktlaster fra containere.

Det permeable dekket av Multiloc Dren er 100 mm tykt. Det er fuget med natursand i dimensjonen 2-5 mm. Det permeable dekket ligger på en oppbygging bestående av et settelag på 30 mm (2-12 mm), et bærelag på 150 mm (4-32 mm) og et forsterkningslag på 500 mm (20 – 64 mm). Det permeable dekket, settelaget og bærelaget er låst sideveis med en betongpute som hviler på forsterkningslaget. 

Grunnforholdene er lite egnet for infiltrasjon. Det er derfor lagt fiberduk mot de underliggende masser og det er plassert drensrør under oppbyggingen. 

Storm Aqua har foretatt beregner og gitt innspill til videre prosjektering. Sweco prosjekterte deretter anlegget. Overflaten er lagt med en svak v-profil og en helling på 5 promille mot et lavbrekk langs senterlinjen i området. Under oppbyggingen og langs senterlinjen er det lagt en stor dreneringsledning som fører til en samlekum for overvann. Overvannet ledes i egen ledning til den nærliggende Hafrsfjord. Langs senterlinjen og lavbrekket er det montert to sluker som er koplet til den store dreneringsledningen. Drensrørene er også koplet til den store dreneringsledning.

Det er foretatt tre sensitivitetsberegninger i forbindelse med anlegget.

1. Når dekket er nytt, er infiltrasjonskapasiteten til dekket så høy at alt overvann vil bli infiltrert gjennom dekket til oppbyggingen. Fordrøyningskapasiteten i oppbyggingen må være stor nok til å kunne romme dimensjonerende nedbør. Det er ivaretatt av porevolumet i oppbyggingen. Ved største dimensjonerende nedbør kan opp til 26 prosent av porevolumet her være fullt, så dette er en god margin. Det fordrøyde vannet tømmes ut ved hjelp av dreneringsrørene, som er koplet på den store dreneringsledningen.

2. Hvis dekket av en eller annen grunn er tett, f.eks. hvis det er islagt på grunn av underkjølt regn, må overflaten være konstruert slik at regnvannet renner vekk. Det er ivaretatt ved å utforme overflaten med svak-profil mot senterlinjen. Vannet vil da strømme langs overflaten mot senterlinjen hvor det tømmes gjennom de to avløpene som er koplet til den store dreneringsledningen. 

3. Undersøkelser foretatt av Sönke Borgwart (2015) fra 204 dekker over hele verden, viser at et permeabelt dekke har en avrenningsfaktor på 0,3 – 0,5. Det vil si at over tid vil det meste av regnvannet bli infiltrert til oppbyggingen, mens noe av vannet vil renne langs overflaten. Denne situasjonen er ivaretatt gjennom tiltakene beskrevet ovenfor.

I et permeabelt dekke trenger regnvannet ned til oppbyggingen gjennom fugene og hullene mellom betongsteinene. Når dekket og fugene er nytt, vil det ha en meget høy infiltrasjonskapasitet. Etterhvert som dekket blir eldre, vil finstoff og organiske partikler redusere infiltrasjonskapasiteten. Undersøkelser foretatt av Sönke Borgwart (2015) fra 204 dekker over hele verden viser at infiltrasjonskapasiteten i løpet av 8-12 år gradvis reduseres og stabiliserer seg rundt 10 prosent av den opprinnelige kapasiteten. Ingen av dekkene blir spesielt vedlikeholdt. Dekket på Tine meierier er dimensjonert etter 10 prosent av den opprinnelige infiltrasjonskapasiteten.

Drift

Dekket bør feies etter behov og løv bør blåses vekk om høsten. Om vinteren strøs det eventuelt med den samme sand som fugene er fylt med (2-5 mm). Ut over dette er det ikke lagt opp til spesielle driftsmessige tiltak. Skulle det vise seg at fugene over tid blir for tette, kan de fornyes slik at infiltrasjonskapasiteten til dekket gjenetableres.

Erfaringer og tips fra prosjektet

Prosjektet har vist at et godt samspill om etableringenn av en god overvannsløsning kan føre til gode resultater. Prosjekteringen er gjennomtenkt og det burde føre til at det blir bygget en bærekraftig overvannsløsning med god funksjon over en lang driftstid. Dekket ble etablert i mars-april 2018, så det er ennå ikke innhentet driftserfaringer. Det vil imidlertid bli fulgt nøye opp, og resultatene publisert.

Dokumentasjon

Tine Grannes tegning uteområde

30.03.2018

Artikler fra Tines prosjekt på Grannes

Det er skrevet noen artikler fra grunnarbeidene. Du finner lenke til artiklene her.

I denne artikkelen beskrives prosjektet, inkludert leggingen av den drenerende industristeinen. 
Multiblokk har også presentert prosjektet. Artikkel finner du her. 

w

Kontakt oss

Per Møller-Pedersen – Storm Aqua AS

(+47) 975 90 455
pmp@stormaqua.no